Pověřená organizace
Vážené kolegyně a kolegové z odborné i laické veřejnosti,

není potřeba připomínat, že byla přijata nová právní úprava – Zákon č. 250/2021 Sb. (Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů), který nabývá účinnosti dne 1. 7. 2022, a nahradí dosud využívaný zákon č. 174/1968 Sb. (Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce). Zákon vytvoří nový rámec pro konkrétní úpravu bezpečné práce na jednotlivých typech vyhrazených technických zařízení, tedy elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích. Se změnami a jejich konkrétní realizací, které nová legislativa přinese Vás budeme na našich stránkách průběžně informovat.

Ing. Oldřich Küchler
ředitel TIČR
 •  2.9.2021
Rozsah plnění úkolů Pověřenou organizací podle zákona č. 250/2021 Sb.
§5 (1) K plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení může ministerstvo zřídit státní příspěvkovou organizaci (dále jen "pověřená organizace").

Z uvedeného textu vyplývá, že pověřená organizace je zřízena k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. •  2.9.2021
Pověřenou organizací podle zákona č. 250/2021 Sb., je Technická inspekce České republiky
§ 24 Přechodná ustanovení odst. (3) Technická inspekce České republiky podle opatření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. listopadu 2009 č. j. 2009/83749 o provedení změny a vydání úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace "Institut technické inspekce Praha" organizace státního odborného dozoru IČO 00638919 se považuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za pověřenou organizaci podle § 5 a 6. •  2.9.2021
Právní předpisy vydané k provedení zákona č. 250/2021 Sb.
V současné době jsou jednotlivá nařízení vlády (prováděcí předpisy k provedení zákona) v legislativním procesu. Podrobněji se budeme moci k jejich obsahu vyjádřit až po jejich přijetí. •  2.9.2021
Platnost stávajících Osvědčení vydaných podle zákona č. 174/1968 Sb.
Platnost stávajících osvědčení řeší zákon 250/2021 Sb. v § 24, Přechodná ustanovení, kde je uvedeno:

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána. •  2.9.2021
Platnost stávajících Oprávnění vydaných podle zákona č. 174/1968 Sb.
Platnost stávajících oprávnění řeší zákon č. 250/2021 Sb. v § 24, Přechodná ustanovení, kde je uvedeno.

(2) Platnost oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí nejpozději uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána, nejvýše však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


V prvním případě se jedná o oprávnění vydaná Institutem technické inspekce Praha, to jsou všechna oprávnění vydaná do 31.12.2009., v tomto případě platí, že jsou platná do 30.6.2025, kdy jejich platnost končí.
ITI-logo-male


Ve druhém případě se jedná o oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky, to jsou všechna oprávnění vydaná od 01.01.2010 do 30.06.2022, v tomto případě platí, že jsou platná do 30.6.2027, kdy jejich platnost končí.
TICR-logo-maleT e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru