Pověřená organizace
Vážené kolegyně a kolegové z řad odborné i laické veřejnosti,

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů nabude účinnosti dne 1. 7. 2022 a zruší dosud účinný zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a stávající prováděcí vyhlášky. V současné době je jeho text k dispozici ve Sbírce zákonů, ale nejsou k dispozici související prováděcí předpisy, které detailně specifikují povinnosti vyplývající ze zákona. Technická inspekce České republiky rovněž vyčkává na jejich vydání, aby mohla rozpracovat a následně Vás seznámit s konkrétními kroky a postupy, jak bude jednotlivá ustanovení, která spadají do její kompetence aplikovat v praxi. Je třeba si uvědomit, že nová legislativa přináší změny nejen pro provozovatele, kterým nově stanovuje povinnosti, ale i pro Technickou inspekci České republiky, která již nebude vystupovat v roli organizace státního odborného dozoru.
Doporučuji věnovat odpovídající pozornost přípravě na přechod na novou legislativu, doplnit chybějící dokumenty, ověřit aktuální platnost revizí, chybějící doplnit a pokud tak stanovuje stávající platná legislativa ověřit, zda máte i všechna odborná a závazná stanoviska vydaná organizací státního odborného dozoru, případně požádat o jejich zpracování. Podle ustanovení nového zákona je provozovatel mimo jiné povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu.

Ing. Oldřich Küchler
ředitel TIČR


Všechny postupy a činnosti, které v současné době zpracováváme jsou námi vyhodnocené jako nejpravděpodobnější a vychází z platného znění zákona č. 250/2021 Sb., a více než třicetileté praxe v oboru. Do nabytí jeho účinnosti zbývá ještě pár měsíců a některé související záležitosti nejsou dosud dořešené. Doposud nejsou přijaty prováděcí předpisy k nařízení vlády, a tak je velmi problematické odhadnout jejich obsah a navrhnout příslušná opatření pro naplnění účelu zákona. Je tedy možné a pravděpodobné, že se některé postupy a činnosti mohou později doplňovat a lišit na základě zapracovaných změn po přijetí prováděcích předpisů. Obecně zbývá poměrně malý časový prostor na přípravu, implementaci a realizaci zejména v těch případech, kdy jedna činnost bude přecházet z jednoho legislativního rámce do druhého. Domníváme se ovšem, že i přes tento nedostatek je vhodné o této problematice komunikovat.
Obecné informace

Pověřenou organizací podle zákona č. 250/2021 Sb., je Technická inspekce České republiky
§ 24 Přechodná ustanovení odst. (3) Technická inspekce České republiky podle opatření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. listopadu 2009 č. j. 2009/83749 o provedení změny a vydání úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace "Institut technické inspekce Praha" organizace státního odborného dozoru IČO 00638919 se považuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za pověřenou organizaci podle § 5 a 6.


Rozsah plnění úkolů Pověřenou organizací podle zákona č. 250/2021 Sb.
§5 (1) K plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení může ministerstvo zřídit státní příspěvkovou organizaci (dále jen "pověřená organizace").

Z uvedeného textu vyplývá, že pověřená organizace je zřízena k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

Výklad zákona
Technická inspekce České republiky není žádným právním předpisem zmocněna k podávání závazných výkladů právních předpisů.
Technická inspekce České republiky může presentovat pouze informace, jak bude jednotlivé úkony jí svěřené zákonem a prováděcími předpisy aplikovat v praxi.


Posuzování VTZ

Odborná stanoviska podle § 6 odst. 1 písm. a), a osvědčení (zda vyhrazená technická zařízení splňují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) podle § 6 odst. 1 písm. b)

Vztah nového zákona k zařízení, které podléhalo posouzení podle stávající legislativy a posouzeno z různých příčin nebylo

Pokud by bylo provozováno zařízení stanovené k posouzení podle zákona č. 174/1968 Sb. a prováděcích předpisů, nebo podle zákona č. 250/2021 Sb. a prováděcích předpisů jako neposouzené, jednalo by se o porušení povinnosti ze strany provozovatele.

Rozdíl v přístupu pověřené organizace při posuzování bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení oproti přístupu státního odborného dozoru
Podstata rozdílu spočívá v přístupu k prvnímu kontaktu s žadatelem o provedení posouzení bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení. V případě Technické inspekce České republiky jako pověřené organizace bude vždy první kontakt na žadateli, kontakty nebudou iniciovány ze strany pověřené organizace.

Varianty § 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) z hlediska časové posloupnosti

  • 1) První varianta představuje posouzení bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, kdy bude posouzení zahájeno podle stávajících právních předpisů a bude ukončeno před nabytím účinnosti nového zákona (30.06.2022) v tomto případě se nic nemění a Technická inspekce České republiky provede posouzení podle stávajících předpisů.

  • 2) Poměrně zřejmá je i druhá varianta, kdy bude posuzování pověřenou organizací zahájeno, a tudíž i ukončeno podle nových právních předpisů. Technická Inspekce České republiky bude po úspěšném posouzení vydávat Odborné stanovisko, popřípadě, pokud tak stanoví prováděcí předpis osvědčení.

  • 3) Hlavním důvodem, proč tuto problematiku zmiňujeme je varianta třetí. To jsou případy, kdy jsou akce posuzování zahájeny před účinností zákona a dokončeny až po nabytí účinnosti.
    V těchto případech naše upozornění směřuje již nyní k provozovatelům (dosud směřovalo výhradně k montážním organizacím) nebo budoucím provozovatelům těchto zařízení, aby si zabezpečili převzetí všech podkladů, kterými budou prokazovat bezpečnost provozovaných technických zařízení po uvedení do provozu.


Revizní technici

Dne 9. června 2021 byl přijat zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahradí stávající a již nevyhovující zákon č. 174/1968 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. Jsme si vědomi, že v současné době ještě nejsou k dispozici příslušné prováděcí předpisy, ale v některých případech jsme již schopni odhadnout určitý vývoj a alespoň v základních bodech se na ně připravit. Z pozice revizního technika máte možnost oslovit Vaše klienty (provozovatele) vyhrazených technických zařízení, a na blížící se změnu je upozornit. Zákon stanovuje nově povinnosti právě provozovatelům a Vy jim v případě potřeby můžete poskytnout velkou a účinnou pomoc.

Stále častěji se na nás obracíte i s dotazem na průběh zkoušek revizních techniků během roku 2022. Otázce platnosti dokumentů (Osvědčení) se věnujeme v jiné sekci na našich internetových stránkách. Přesto lze očekávat vzhledem k nově nastaveným podmínkám, již v přechodném období, určitá omezení. Dobrým nepsaným zvykem, který předpokládáme zachovat, je zveřejnění testových otázek s předstihem tří měsíců před 1. 7. 2022 to znamená nejpozději k datu 1. 4. 2022. Pověřená organizace bude po 1. 7. 2022 zkoušet již podle nových souborů otázek. Přijímání žádostí o provedení zkoušky podle stávajících předpisů bude nastaveno tak, aby bylo možné zkoušku do 30. 6. 2022 absolvovat, a to je možné pouze v případě podání žádostí do 30. 5. 2022. U později podaných žádostí budou termíny a obsah zkoušky stanoveny již v souladu s novou legislativou. Rozhodné tedy není datum podání žádosti, ale datum termínu vykonání zkoušky. Proces zkoušky revizního technika je popsán v zákoně č. 250/2021 Sb. Z organizačního hlediska si nebude možné vybírat, až do doby spuštění rezervačního systému, místo výkonu zkoušky. Nově také bude zkušební komise tříčlenná.


Držitelé a žadatelé o oprávnění

Platnost stávajících Oprávnění vydaných podle zákona č. 174/1968 Sb.
Platnost stávajících oprávnění řeší zákon č. 250/2021 Sb. v § 24, Přechodná ustanovení, kde je uvedeno.

(2) Platnost oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí nejpozději uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána, nejvýše však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

V prvním případě se jedná o oprávnění vydaná Institutem technické inspekce Praha, to jsou všechna oprávnění vydaná do 31.12.2009., v tomto případě platí, že jsou platná do 30.6.2025, kdy jejich platnost končí.

ITI-logo-male

Ve druhém případě se jedná o oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky, to jsou všechna oprávnění vydaná od 01.01.2010 do 30.06.2022, v tomto případě platí, že jsou platná do 30.6.2027, kdy jejich platnost končí.

TICR-logo-male


Držitelé a žadatelé o osvědčení

Platnost stávajících Osvědčení vydaných podle zákona č. 174/1968 Sb.
Platnost stávajících osvědčení řeší zákon 250/2021 Sb. v § 24, Přechodná ustanovení, kde je uvedeno:

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.

Pravděpodobná varianta realizace náběhu
Technická inspekce České republiky předpokládá zachovat nepsaný zvyk, kterým je zveřejnění testových otázek s předstihem tří měsíců, před nabytím účinnosti zákona (tj. 1. 7. 2022) to znamená nejpozději k datu 1. 4. 2022. Je nesporné, že testová část i otázky na ústní zkoušku budou obsahovat problematiku nové legislativy i procesů. Pověřená organizace bude po 1. 7. 2022 zkoušet podle nových platných předpisů uvedených v § 12.
Přijímání žádostí o provedení zkoušky podle stávajících předpisů předpokládáme přizpůsobit tak, aby bylo možné zkoušku do 30. 6. 2022 realizovat. Žádosti ke zkoušce podle stávajících právních předpisů lze proto podávat pouze do 30. 5. 2022. U žádostí podaných po tomto datu se již bude Technická inspekce České republiky řídit třicetidenní lhůtou stanovenou pro vykonání zkoušky a v případě uplynutí třicetidenní lhůty po 1. 7. 2022 bude již zkouška podle nového souboru otázek a průběh zkoušky podle nových pravidel stanovených legislativou. Rozhodné tedy není datum podání žádosti, ale datum vykonání zkoušky.


Topiči

Platnost stávajících Osvědčení vydaných podle zákona č. 174/1968 Sb.
Platnost stávajících osvědčení řeší zákon 250/2021 Sb. v § 24, Přechodná ustanovení.

Osvědčení o odborné způsobilosti obsluhy jako topiče parních a kapalinových kotlů vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.

Pravděpodobná varianta realizace náběhu
Technická inspekce České republiky předpokládá zachovat nepsaný zvyk, kterým je zveřejnění testových otázek s předstihem tří měsíců, před nabytím účinnosti zákona (tj. 1. 7. 2022) to znamená nejpozději k datu 1. 4. 2022. Je nesporné, že testová část i otázky na ústní zkoušku budou obsahovat problematiku nové legislativy i procesů. Pověřená organizace bude po 1. 7. 2022 zkoušet podle nových platných předpisů uvedených v § 12.
Přijímání žádostí o provedení zkoušky podle stávajících předpisů předpokládáme přizpůsobit tak, aby bylo možné zkoušku do 30. 6. 2022 realizovat. Žádosti ke zkoušce podle stávajících právních předpisů lze proto podávat pouze do 30. 5. 2022. U žádostí podaných po tomto datu se již bude Technická inspekce České republiky řídit třicetidenní lhůtou stanovenou pro vykonání zkoušky a v případě uplynutí třicetidenní lhůty po 1. 7. 2022 bude již zkouška podle nového souboru otázek a průběh zkoušky podle nových pravidel stanovených legislativou. Rozhodné tedy není datum podání žádosti, ale datum vykonání zkoušky.


Provozovatelé

Záložka, kterou jste právě otevřeli je věnována provozovatelům vyhrazených technických zařízení a jejich povinnostem v souvislosti s provozem těchto zařízení.

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob a provozovatelů jsou uvedeny v § 20 zákona č. 250/2021 Sb., který uvádí celou řadu povinností a mezi nimi zavádí definici stavu ohrožující bezpečnost práce a provozu včetně podmínek za kterých je možné vyhrazené technické zařízení provozovat. Pro přehlednost uvádíme citaci zákona:

§ 20 (3) Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje…. Jednotlivé požadavky jsou dále specifikovány v § 20odst 3) pod písmenem a) – c) a dalších odstavcích.

Doporučujeme provozovatelům, aby se vzhledem k blížícímu termínu nabytí účinnosti zákona, podívali, zda splňují podmínky zákona a své zařízení budou používat v souladu se zákonem, neboť mohou vyloučit stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Jednotlivé požadavky jsou dále specifikovány v § 20 odst. 3) pod písmenem a) – c) a dalších odstavcích.
Z hlediska praktických zkušeností Technické inspekce České republiky patří mezi největší nedostatky:
  - chybějící dokumentace,
  - neprovedené, chybějící, neaktuální a nekompletní revize
  - chybějící odborná a závazná stanoviska u zařízení, kde je to vyžadováno zákonem č. 174/1968 Sb., a prováděcími vyhláškami.

Na tomto místě ještě upozorňujeme na vztah nového zákona k zařízení, které podléhalo posouzení podle stávající legislativy a posouzeno z různých příčin nebylo.

Pokud by bylo provozováno zařízení stanovené k posouzení podle zákona č. 174/1968 Sb. a prováděcích předpisů, nebo podle zákona č. 250/2021 Sb. a prováděcích předpisů jako neposouzené, jednalo by se o porušení povinnosti ze strany provozovatele.


Testové otázky

Po nabytí účinnosti nového zákona č. 250/2021 Sb. budou využívány nové otázky z obecné části. Níže jsou uvedeny otázky ze zákona č. 250/2021 Sb., ostatní otázky do obecné části budou zveřejněny po přijetí jednotlivých nařízení vlády.


1. V jakém rozsahu nahrazuje zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce?
   zákon č. 250/2021 Sb.

2. Jak se určuje stav vyhrazených technických zařízení při jejich kontrole, zkouškách nebo revizích až do doby jejich rekonstrukce?
   zákon č. 250/2021 Sb.

3. Kdo vykonává státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?
   zákon č. 250/2021 Sb.

4. Kdo je nadřízeným správním orgánem pověřené organizace (TIČR)?
   zákon č. 250/2021 Sb.

5. Jaký doklad na vyžádání podává pověřená organizace (TIČR) o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?
   zákon č. 250/2021 Sb.

6. Jaký doklad vydává pověřená organizace (TIČR), pokud provádí u vyhrazených technických zařízení I. třídy prohlídky a zkoušky nebo se na těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek?
   zákon č. 250/2021 Sb.

7. Kdo je to odpovědná odborná osoba ve smyslu podmínky pro vydání oprávnění?
   zákon č. 250/2021 Sb.

8. Jaká je platnost oprávnění k odborné činnosti na vyhrazeném technickém zařízení ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění?
   zákon č. 250/2021 Sb.

9. Dojde k zániku oprávnění dnem, k němuž uplyne jeho doba platnosti?
   zákon č. 250/2021 Sb.

10. Kdo vede evidenci odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny?
   zákon č. 250/2021 Sb.

11. Co je, mimo jiné, předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů?
   zákon č. 250/2021 Sb.

12. Jaká je platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních?
   zákon č. 250/2021 Sb.

13. Kdo vede evidenci revizních techniků?
   zákon č. 250/2021 Sb.

14. Považuje se za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení, u kterého není doložena zpráva o provedené revizi?
   zákon č. 250/2021 Sb.

15. Kdy nejpozději skončí platnost oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám podle zákona č. 250/2021 Sb.?
   zákon č. 250/2021 Sb.

16. Kdy nejpozději skončí platnost oprávnění vydaných Technickou inspekcí České republiky organizacím a podnikajícím fyzickým osobám podle zákona č. 250/2021 Sb.?
   zákon č. 250/2021 Sb.

17. Která jsou vyhrazená technická zařízení ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.?
   zákon č. 250/2021 Sb.

18. Jakou činnost obecně vykonává pověřená organizace (TIČR)?
   zákon č. 250/2021 Sb.

19. Jaký věk je stanoven zákonem č. 250/2021 Sb. fyzické osobě, aby mohla získat odbornou způsobilost (osvědčení) k provádění montáží a oprav na vyhrazených plynových zařízeních?
   zákon č. 250/2021 Sb.

20. Může provozovatel provozovat vyhrazené technické zařízení, u něhož není pověřenou organizací vydán souhlas, že je předmětné zařízení schopno bezpečného provozu?
   zákon č. 250/2021 Sb.

21. Kdo je podle zákona č. 250/2021 Sb. povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu?
   zákon č. 250/2021 Sb.


Návrhy nařízení vlády

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru