Pověřená organizace
Vážené kolegyně a kolegové z řad odborné i laické veřejnosti,

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů nabude účinnosti dne 1. 7. 2022 a zruší dosud účinný zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a stávající prováděcí vyhlášky. V současné době je jeho text k dispozici ve Sbírce zákonů, ale nejsou k dispozici související prováděcí předpisy, které detailně specifikují povinnosti vyplývající ze zákona. Technická inspekce České republiky rovněž vyčkává na jejich vydání, aby mohla rozpracovat a následně Vás seznámit s konkrétními kroky a postupy, jak bude jednotlivá ustanovení, která spadají do její kompetence aplikovat v praxi. Je třeba si uvědomit, že nová legislativa přináší změny nejen pro provozovatele, kterým nově stanovuje povinnosti, ale i pro Technickou inspekci České republiky, která již nebude vystupovat v roli organizace státního odborného dozoru.
Doporučuji věnovat odpovídající pozornost přípravě na přechod na novou legislativu, doplnit chybějící dokumenty, ověřit aktuální platnost revizí, chybějící doplnit a pokud tak stanovuje stávající platná legislativa ověřit, zda máte i všechna odborná a závazná stanoviska vydaná organizací státního odborného dozoru, případně požádat o jejich zpracování. Podle ustanovení nového zákona je provozovatel mimo jiné povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu.

Ing. Oldřich Küchler
ředitel TIČR
 •  2.9.2021
Rozsah plnění úkolů Pověřenou organizací podle zákona č. 250/2021 Sb.
§5 (1) K plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení může ministerstvo zřídit státní příspěvkovou organizaci (dále jen "pověřená organizace").

Z uvedeného textu vyplývá, že pověřená organizace je zřízena k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. •  2.9.2021
Pověřenou organizací podle zákona č. 250/2021 Sb., je Technická inspekce České republiky
§ 24 Přechodná ustanovení odst. (3) Technická inspekce České republiky podle opatření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. listopadu 2009 č. j. 2009/83749 o provedení změny a vydání úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace "Institut technické inspekce Praha" organizace státního odborného dozoru IČO 00638919 se považuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za pověřenou organizaci podle § 5 a 6. •  2.9.2021
Právní předpisy vydané k provedení zákona č. 250/2021 Sb.
V současné době jsou jednotlivá nařízení vlády (prováděcí předpisy k provedení zákona) v legislativním procesu. Podrobněji se budeme moci k jejich obsahu vyjádřit až po jejich přijetí. •  2.9.2021
Platnost stávajících Osvědčení vydaných podle zákona č. 174/1968 Sb.
Platnost stávajících osvědčení řeší zákon 250/2021 Sb. v § 24, Přechodná ustanovení, kde je uvedeno:

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána. •  2.9.2021
Platnost stávajících Oprávnění vydaných podle zákona č. 174/1968 Sb.
Platnost stávajících oprávnění řeší zákon č. 250/2021 Sb. v § 24, Přechodná ustanovení, kde je uvedeno.

(2) Platnost oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí nejpozději uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána, nejvýše však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


V prvním případě se jedná o oprávnění vydaná Institutem technické inspekce Praha, to jsou všechna oprávnění vydaná do 31.12.2009., v tomto případě platí, že jsou platná do 30.6.2025, kdy jejich platnost končí.
ITI-logo-male


Ve druhém případě se jedná o oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky, to jsou všechna oprávnění vydaná od 01.01.2010 do 30.06.2022, v tomto případě platí, že jsou platná do 30.6.2027, kdy jejich platnost končí.
TICR-logo-maleT e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru