Technická inspekce České republiky (TIČR)

je organizací státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (VTZ) na území České republiky.
Státní dozor vykonává na základě zmocnění a v rozsahu zákona č. 174/1968 Sb.
Zřizovatelem TIČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Hlavní předměty činnosti v rozsahu zákona č. 174/1968 Sb.:

  • vydávání odborných a závazných stanovisek o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi VTZ splněny požadavky bezpečnosti těchto zařízení
  • provádění prohlídek, řízení a vyhodnocování zkoušek, kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály, použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení; ve stanovených případech potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek
  • prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím VTZ a v této souvislosti vydávání oprávnění
  • prověřování odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze VTZ a v této souvislosti vydávání osvědčení

 

Činnost TIČR, organizace, která na trhu působí již od roku 1991, představuje vysoce profesionální posuzování stavu bezpečnosti vyhrazených technických zařízení. Svým charakterem se jedná o expertní činnost, konanou převážně v prostředí VTZ, tj. vyhrazených tlakových, zdvihacích, elektrických a plynových zařízení. Výkon dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení je prováděn jednotlivými úkony v rozsahu zákona č. 174/1968 Sb. za úhradu stanovenou právním předpisem. Úkony prováděné v jiné činnosti, povolené zřizovatelem, jsou prováděny za ceny smluvní.
TIČR se zaměřuje především na posouzení bezpečnosti u vyhrazených technických zařízení a to před jejich uvedením do provozu. Je zřejmé, že stav bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení v době dokončení montáže výrazně ovlivní i bezpečnost jeho provozu za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky zajištění bezpečnosti provozovaného vyhrazeného technického zařízení. V podstatě je povinností dodavatele, montážní organizace atd. předat vyhrazené technické zařízení způsobilé k bezpečnému provozu. Ověření bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení prokazuje tam, kde je to stanoveno zákonem č. 174/1968 Sb. odborným a závazným stanoviskem vydaným TIČR, jehož podkladem jsou mimo jiné i zprávy o výchozí revizi. Tam, kde platná legislativa odborné a závazné stanovisko nevyžaduje je dokladem ověřující bezpečnost vyhrazených technických zařízení protokol o výchozí revizi, zpracovaný revizním technikem, držitelem platného osvědčení, popřípadě i oprávnění příslušného VTZ a rozsahu. Provozovatel musí mít uvedené dokumenty k dispozici po celou dobu životnosti vyhrazeného technického zařízení. Pokud nesplnil dodavatel zákonem stanovené podmínky ověření bezpečnosti vůči provozovateli a ten si příslušné doklady nevyžádal, provede TIČR dozor u provozovaného zařízení u provozovatele na jeho náklady.
Hlavním cílem působnosti TIČR je tedy snaha o zvýšení bezpečnosti vyhrazených technických zařízení s cílem zajistit co možná nejvyšší ochranu osob, zvířat a majetku a předcházet možným nežádoucím stavům.
Bližší a podrobnější informace o činnostech organizace státního odborného dozoru TIČR v oblasti bezpečnosti vyhrazených technických zařízení je možno získat buď na těchto webových stránkách, nebo na ředitelství TIČR, případně na jednotlivých pobočkách zřízených v rámci celé České republiky.

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru