1) Potřebuji nové osvědčení a dosud jsem žádné neměl.

Formuláře žádostí (osvědčení) jsou uvedeny na tomto webu www.ticr.cz v sekci „Žádosti a formuláře příslušné odbornosti. Zkoušky montérů se zpravidla provádějí na příslušné pobočce TIČR, případně na dohodnutém místě (školicí středisko, výrobní závod, apod.).


Zkoušky revizních techniků. Ověření odborné způsobilosti revizních techniků dle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. na vyhrazená technická zařízení je možné provádět pouze na pobočkách TIČR. Výjimku z výše uvedeného nařízení může udělit pouze ředitel TIČR. Uvedená výjimka se týká se pouze ověření odborné způsobilosti zaměstnanců u firemních žádostí v místě sídla žadatele.

Zkouška je písemná a ústní. Na webu TIČR je u každého druhu VTZ zveřejněno kompletní znění otázek pro písemnou část zkoušky pro montáže a opravy, revize a zkoušky, ze kterých jsou pro konkrétní rozsah generovány testové otázky náhodným výběrem (15 otázek a 3 možnosti odpovědí).

U nových žadatelů RT se provádí písemná část zkoušky také z Obecného testu a u ústní části zkoušky jsou žadatelem předkládány návrhy revizních zpráv. U zkoušek na zkušební techniky odbornosti plyn předkládá návrhy Protokolů o zkouškách provedených na plynovém zařízení.


Úhrada poplatku za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, případně objednatelem předem výhradně bezhotovostně. V případě, že částka není uhrazena, prověření odborné způsobilosti nebude provedeno. O této skutečnosti (telefonicky nebo e-mailem) informuje TIČR žadatele nebo kontaktní osobu objednatele a dohodne další postup.
Dnem doručení žádosti včetně předepsaných příloh je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše úhrady. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Osvědčení je vydáváno po úspěšně vykonané zkoušce na příslušné pobočce TIČR nejpozději do 30 dnů. Jeho platnost je 5 let.

 


MONTÁŽE A OPRAVY, REVIZE a ZKOUŠKY 


Montáží a opravami zařízení pro dané VTZ mohou být pověřeny pouze osoby, které byly seznámeny v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškoleny. Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu a musí složit zkoušky na TIČR. Zaškolení může být provedeno např. školicími středisky, případně revizním technikem s doloženým osvědčením a oprávněním příslušného rozsahu anebo jiným prokazatelným způsobem. Potvrzení o zaškolení se provede přímo v žádosti.
Pozn.: vyhláška č. 21/1979 SB. pro VTZ plyn; vyhláška č.73/2010 Sb. pro VTP elektro; vyhláška č.19/1979Sb. pro VTZ zdvihací zařízení; vyhláška č.18/1979 Sb. pro VTZ tlak


2) Potřebuji osvědčení, u stávajícího mi končí platnost.

Pokud potřebujete prodloužit platnost stávajícího osvědčení, doporučujeme alespoň 2 měsíce předem zaslat příslušnou žádost na TIČR.


Formuláře žádostí (osvědčení) jsou uvedeny na tomto webu www.ticr.eu v sekci žádosti a formuláře. Žádost se dělí na individuální a hromadnou objednávku (žádá organizace hromadně pro více než 1 osobu). K žádosti přiložte všechny předepsané přílohy včetně kopie stávajícího osvědčení.


Zkoušky montérů se zpravidla provádějí na příslušné pobočce TIČR, případně na dohodnutém místě (školicí středisko, výrobní závod, apod.). 


Zkoušky revizních technikůse provádějí na příslušné pobočce TIČR. Výjimku z výše uvedeného nařízení může udělit pouze ředitel TIČR. Uvedená výjimka se týká se pouze ověření odborné způsobilosti zaměstnanců u firemních žádostí v místě sídla žadatele.


Zkouška je písemná a ústní. 


Úhrada poplatkudle vyhlášky o poplatcích č.398/2001 Sb. v platném znění, za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, případně objednatelem předem výhradně bezhotovostně. V případě, že částka není uhrazena, prověření odborné způsobilosti nebude provedeno. O této skutečnosti (telefonicky, e-mailem nebo faxem) informuje TIČR žadatele nebo kontaktní osobu objednatele a dohodne další postup.


3) Potřebuji si rozšířit rozsah ve stávajícím osvědčení

V případě, že požadujete rozšíření stávajícího rozsahu osvědčení, prověří se Vaše odborná způsobilost pouze v rozsahu, o který se rozšiřuje původní osvědčení. V případě, že se dostavíte ke zkoušce do 1 roku od vydání osvědčení, budete v písemné části zkoušky provádět pouze odborné testy. Pozor, montér PZ musí být zaškolen v rozsahu, o který rozšiřuje.

Zašlete žádost (osvědčení) na adresu příslušné pobočky TIČR. Dnem doručení žádosti včetně předepsaných příloh je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše úhrady. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). K žádosti doložte:
- kopii stávajícího osvědčení
- doklad o vzdělání
- doklad o zdravotní způsobilosti pro danou činnost, pokud je původní doklad starší více než 1 rok;
- montér: doklad o zaškolení PZ
Další postup je shodný s výše uvedeným bodem č. 2. Výjimku zde tvoří Vystavení osvědčení - po úspěšném prověření odborné způsobilosti je žadateli vystaveno osvědčení do 30 pracovních dnů od vykonání zkoušky s uvedením data platnosti, které je shodné s datem platnosti původního rozšiřovaného osvědčení.


4) Potřebuji Oprávnění.

OPRÁVNĚNÍ K MONTÁŽI A OPRAVÁM, REVIZÍM A ZKOUŠKÁM ZAŘÍZENÍ


Prověření odborné způsobilosti zahajuje pobočka TIČR na základě žádosti organizace nebo podnikající fyzické osoby. Jednotný vzor žádostí TIČR je uveden na webových stránkách TIČR.
Pokud žádost obsahuje základní odborné náležitosti pro zahájení prověrky odborné způsobilosti k vydání oprávnění, je písemně žadateli oznámeno datum zahájení šetření, rozsah a určení úhrady. Účtování je prováděno dle ustanovení vyhlášky o poplatcích č. 398/2001 Sb. v platném znění, (v některých případech včetně cestovních náhrad), tj. před zahájením šetření.
O každém provedeném šetření odborné způsobilosti je vystaven zápis, ve kterém jsou konstatovány a zhodnoceny všechny zjištěné skutečnosti. Závěrem tohoto zápisu je jednoznačně zhodnocen výsledek šetření z hlediska splnění či nesplnění požadavků pro vydání oprávnění. Zápis o šetření odborné způsobilosti podepisuje inspektor spolu s žadatelem nebo statutárním zástupcem organizace (za žadatele), příp. jinou pověřenou osobou. V případě nesplnění podmínek pro vydání oprávnění pozastavuje TIČR jeho šetření do doby splnění podmínek a postupuje dle správního řádu.

 


VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ


V případě kladného výsledku šetření odborné způsobilosti se vystavuje pro žadatele oprávnění. Vystavené oprávnění je opatřeno evidenčním číslem a v podmínkách platnosti zakotvena vazba na dodržování podmínek zjištěných při šetření odborné způsobilosti podle provedeného zápisu. Rozsah osvědčení pro naplnění této podmínky může splňovat i více pracovníků žadatele s různým rozsahem osvědčení. Žadatel také nemusí uplatnit celý rozsah, který má uveden na osvědčení, pro vydání oprávnění, ale pouze jeho požadovanou část.

 


ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE


Stanovení odpovědného zástupce (OZ) je podmínkou u podnikajících právnických osob anebo je-li fyzická osoba bez odborné způsobilosti. Odborná způsobilost jednoho OZ, anebo ve výjimečných případech max. dvou OZ musí pokrývat celý požadovaný rozsah žadatele, přičemž musí být stanovena a písemně doložena odpovědnost každého OZ za svůj konkrétní rozsah.


5) Oprávnění pro zahraniční subjekty

Při prověřování odborné způsobilosti u zahraničních subjektů se postupuje v souladu s ustanovením zákona 222/2009 Sb. a zákona 174/1968 Sb. v platném znění.


Žádost o oprávnění zahraničního subjektu se podává na zvláštním formuláři (viz webové stránky TIČR sekce plynová zařízení). Žadatel podá svou žádost na jednotném kontaktním místě (JKM) příslušného obecního živnostenského úřadu, případně na ředitelství TIČR. Vyřízení žádosti zahraničního subjektu o vydání oprávnění spadá do kompetence vedoucího úseku plynových zařízení TIČR. 


Odpovědným zástupcem pro montáže a opravy může být pouze odborně způsobilá osoba, tj. montér PZ s příslušným rozsahem v dokumentu získaném v místě pořízení.


Odpovědným zástupcem pro revize a zkoušky prováděné dodavatelským způsobem může být pouze revizní technik plynových zařízení s českým osvědčením a oprávněním v daném požadovaném rozsahu!


6) Potřebuji změnu v dokumentech.

Změna názvu, adresy podnikajícího subjektu, doplnění IČ (v době šetření ještě nebylo subjektu přiděleno)
Žadatel zašle na příslušnou pobočku TIČR žádost – viz jednotný vzor žádostí uvedený na webových stránkách TIČR. Úkon je administrativního charakteru a původní zápis vydaný ke stávajícímu oprávnění zůstává v platnosti. 


Změna identifikačního čísla (IČ) subjektu
Žadatel zašle na příslušnou pobočku TIČR žádost – viz jednotný vzor žádostí uvedený na webových stránkách TIČR. V případě změny IČ subjektu se na žadatele pohlíží jako na nového žadatele o vydání oprávnění. 


Změna rozsahu oprávnění (rozšíření)
Žadatel zašle na příslušnou pobočku TIČR žádost – viz jednotný vzor žádostí uvedený na webových stránkách TIČR. K žádosti se doloží kopie stávajícího oprávnění a jeho nedílná součást – zápis. S ohledem na příslušný požadavek změny rozsahu ve stávajícím oprávnění, sdělí písemně TIČR žadateli požadavky nutné k šetření. 


Změna odpovědného zástupce (OZ)
Žadatel zašle na příslušnou pobočku TIČR žádost – viz jednotný vzor žádostí uvedený na webových stránkách TIČR. K žádosti se doloží kopii stávajícího oprávnění a jeho nedílné součásti – zápisu. TIČR sdělí písemně žadateli požadavky nutné k šetření, např. doložení pověření, kopie osvědčení, dokladu o zaškolení obsluhy, apod.


Omezení činnosti v oprávnění (snížení rozsahu)
V případě požadavku žadatele o omezení činnosti v oprávnění v souladu s nově vydaným osvědčením (např. po 5letech), jsou tyto skutečnosti zaznamenány v zápise o změnách v oprávnění, který je nedílnou součástí vydaného nového oprávnění. Šetření se provádí na příslušné pobočce TIČR.


7) Potřebuji Odborné a závazné stanovisko.

POSUZOVÁNÍ ZDA JSOU PŘI PROJEKTOVÁNÍ, KONSTRUKCI, VÝROBĚ, MONTÁŽI, PROVOZU, OBSLUZE, OPRAVÁCH, ÚDRŽBĚ A REVIZI VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ SPLNĚNY POŽADAVKY BEZPEČNOSTI


Ve všech případech se činnost realizuje pro organizace nebo podnikající fyzické osoby tehdy, kdy tento subjekt dle vlastní vůle o tento výkon TIČR požádá. Tato činnost je prováděna v souladu se specifikací dle dohody a s ustanovením vyhlášky o poplatcích č. č. 398/2001 Sb. v platném znění (v některých případech včetně cestovních náhrad).


Posuzování projektové dokumentace vyhrazených technických zařízení
Činnost se realizuje u projektové dokumentace stavby z hlediska bezpečnosti vyhrazených technických zařízení (VTZ). Vyhodnocení činnosti se provádí podle obecně závazných právních předpisů, technických norem nebo aktuálních vědeckých a technických poznatků. Výsledkem je vydání odborného a závazného stanoviska.


Posuzování provozní dokumentace zařízení nebo jejich části
Činnost se realizuje u průvodní a provozní dokumentace VPZ nebo jejich částí z hlediska jejich bezpečnosti. Vyhodnocení činnosti se provádí podle obecně závazných právních předpisů, technických norem, bezpečnostně technických požadavků nebo aktuálních vědeckých a technických poznatků. Výsledkem je vydání odborného a závazného stanoviska.


Posuzování bezpečnosti provozovaných zařízení
Činnost je zaměřena na bezpečnost provozovaných plynových zařízení. Pro vydání stanoviska k úrovni provozovaných zařízení je nutno předložit a posoudit např. výkresy sestav a hlavních celků, popis, technické hodnoty a funkce zařízení, záznamy o provedených kontrolách, zkouškách a revizích, Místní provozní řád, apod.
Vyhodnocení činnosti se provádí podle obecně závazných právních předpisů, technických norem nebo aktuálních vědeckých a technických poznatků. Výsledkem je vydání odborného a závazného stanoviska.


Prohlídky, řízení a vyhodnocování zkoušek zařízení
Technická inspekce ČR, podle §6a (1) písm. a) zákona č. 174/1968 Sb. při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení ve stanovených případech provádí prohlídky, řídí a vyhodnocuje zkoušky, kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení.
Účelem provádění prohlídky, řízení a vyhodnocení zkoušky zařízení je posouzení shody, zda jsou při zkouškách zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení. Je prováděno porovnáním s příslušnými platnými právními předpisy a normami, s technickými pravidly, případně s technickými podmínkami výrobců. Je při tom brán zřetel na nejnovější poznatky rozvoje vědy a techniky v dané oblasti tak, jak byly deklarovány v odborných publikacích, vyjádřeních a stanoviscích SÚIP. Zkoušky jsou prováděny na vyhrazených technických zařízeních, která jsou smontována a převážně stavebně dokončena.


8) Potřebuji posoudit zařízení, na které se nevztahuje působnost státního odborného dozoru (SOD).

Technická inspekce ČR může na základě podané žádosti posoudit např. plynové zařízení, které je v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení, a to za úhradu podle příslušných předpisů.


9) Poplatky za činnosti organizace státního odborného dozoru.

Výši poplatků za činnosti organizace státního odborného dozoru stanovuje vyhláška č. 398/2001 Sb. v platném znění, o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.


T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru