1) Jaký je rozdíl mezi osvědčením a oprávněním?

Osvědčení - dokument prokazující odbornou způsobilost fyzických osob, na jehož základě jsou způsobilé provádět zkoušky, revize, opravy, montáže nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení ve smyslu § 6a písm. d), zák. č. 174/1968 Sb.
   - pro technická zařízení elektrická, plynová, tlaková, zdvihací
   - prověření odborné způsobilosti probíhá formou písemné a ústní zkoušky z předmětné odbornosti
   - platnost osvědčení je 5 let ode dne jeho vydání

Oprávnění - dokument prokazující odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny („souhlas státního odborného dozoru k podnikatelské činnosti“ – obdobné živnostenskému oprávnění) ve smyslu § 6a písm c), zák. č. 174/1968 Sb.
   - pro technická zařízení elektrická, plynová, tlaková, zdvihací
   - povinnost disponovat oprávněním při výkonu podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění pro montáže, opravy, revize a zkoušky
   - u PO je podmínkou stanovení odpovědného zástupce, totéž platí, je-li FO bez odborné způsobilosti
   - prověření odborné způsobilosti probíhá formou „pohovoru“, kontroly dokladů, příp. místního šetření


2) Potřebuji nové osvědčení a dosud jsem žádné neměl.

Formuláře žádostí (osvědčení) jsou uvedeny na webu www.ticr.cz v sekci „Žádosti a formuláře".

Zkoušky montérů se zpravidla provádějí na příslušné pobočce TIČR, případně na dohodnutém místě (školicí středisko, výrobní závod, apod.).

Zkoušky revizních techniků. Ověření odborné způsobilosti revizních techniků dle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. na vyhrazená technická zařízení je možné provádět pouze na pobočkách TIČR. Výjimku z výše uvedeného nařízení může udělit pouze ředitel TIČR. Uvedená výjimka se týká pouze ověření odborné způsobilosti zaměstnanců u „firemních“ žádostí v místě sídla žadatele.

Zkouška je písemná a ústní. Na webu TIČR je u každého druhu VTZ zveřejněno kompletní znění otázek pro písemnou část zkoušky pro montáže a opravy, revize a zkoušky, ze kterých jsou pro konkrétní rozsah generovány testové otázky náhodným výběrem (15 otázek a 3 možnosti odpovědí).

U nových žadatelů RT se provádí písemná část zkoušky také z Obecného testu a u ústní části zkoušky jsou žadatelem předkládány návrhy revizních zpráv. U zkoušek na zkušební techniky odbornosti plyn předkládá návrhy Protokolů o zkouškách provedených na plynovém zařízení.


Úhrada poplatku za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, předem výhradně bezhotovostně. V případě, že částka není uhrazena, prověření odborné způsobilosti nebude provedeno. O této skutečnosti (telefonicky nebo e-mailem) informuje TIČR žadatele nebo kontaktní osobu objednatele a dohodne další postup.
Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše poplatku. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Osvědčení je vydáváno po úspěšně vykonané zkoušce na ředitelství TIČR. Jeho platnost je 5 let ode dne vydání.

 


MONTÁŽE A OPRAVY, REVIZE a ZKOUŠKY 


Montáží a opravami zařízení pro dané VTZ mohou být pověřeny pouze osoby, které byly seznámeny v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškoleny.
Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu a musí složit zkoušky na TIČR.
Zaškolení může být provedeno např. školicími středisky, případně revizním technikem s doloženým osvědčením a oprávněním příslušného rozsahu anebo jiným prokazatelným způsobem. Potvrzení o zaškolení se provede přímo v žádosti.
Pozn.: vyhláška č.21/1979 Sb. pro VTZ plynová zařízení; vyhláška č.73/2010 Sb. pro VTZ elektrická zařízení; vyhláška č.19/1979 Sb. pro VTZ zdvihací zařízení; vyhláška č.18/1979 Sb. pro VTZ tlaková zařízení.


3) Potřebuji osvědčení, u stávajícího mi končí platnost.

Žádost o prodloužení musí být podána před koncem platnosti stávajícího osvědčení.


Formuláře žádostí (osvědčení) jsou uvedeny na webu www.ticr.cz v sekci „Žádosti a formuláře".

Zkoušky montérů se zpravidla provádějí na příslušné pobočce TIČR, případně na dohodnutém místě (školicí středisko, výrobní závod, apod.).

Zkoušky revizních techniků. Ověření odborné způsobilosti revizních techniků dle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. na vyhrazená technická zařízení je možné provádět pouze na pobočkách TIČR. Výjimku z výše uvedeného nařízení může udělit pouze ředitel TIČR. Uvedená výjimka se týká pouze ověření odborné způsobilosti zaměstnanců u „firemních“ žádostí v místě sídla žadatele.

Zkouška je písemná a ústní. Na webu TIČR je u každého druhu VTZ zveřejněno kompletní znění otázek pro písemnou část zkoušky pro montáže a opravy, revize a zkoušky, ze kterých jsou pro konkrétní rozsah generovány testové otázky náhodným výběrem (15 otázek a 3 možnosti odpovědí).


Úhrada poplatku za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, předem výhradně bezhotovostně. V případě, že částka není uhrazena, prověření odborné způsobilosti nebude provedeno. O této skutečnosti (telefonicky nebo e-mailem) informuje TIČR žadatele nebo kontaktní osobu objednatele a dohodne další postup.


4) Potřebuji si rozšířit rozsah ve stávajícím osvědčení

V případě, že požadujete rozšíření stávajícího rozsahu osvědčení, prověří se Vaše odborná způsobilost pouze v rozsahu, o který se rozšiřuje původní osvědčení. V případě, že se dostavíte ke zkoušce do 1 roku od vydání osvědčení, budete v písemné části zkoušky provádět pouze odborné testy. Pozor, montér PZ musí být zaškolen v rozsahu, o který rozšiřuje.

Žádost (osvědčení) zašlete prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na webových stránkách www.ticr.cz. Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše poplatku. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).


5) Potřebuji Oprávnění.

OPRÁVNĚNÍ K MONTÁŽI A OPRAVÁM, REVIZÍM A ZKOUŠKÁM ZAŘÍZENÍ


Prověření odborné způsobilosti zahajuje pobočka TIČR na základě žádosti organizace nebo podnikající fyzické osoby. Žádost (oprávnění) zašlete prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na webových stránkách www.ticr.eu.
Pokud žádost obsahuje základní odborné náležitosti pro zahájení prověření odborné způsobilosti k vydání oprávnění, je písemně žadateli oznámeno datum zahájení šetření, rozsah a výše poplatku. Účtování je prováděno dle ustanovení vyhlášky o poplatcích č. 398/2001 Sb. v platném znění, (v některých případech včetně cestovních náhrad), tj. před zahájením šetření.
O každém provedeném šetření odborné způsobilosti je vystaven protokol, ve kterém jsou konstatovány a zhodnoceny všechny zjištěné skutečnosti. Závěrem tohoto protokolu je jednoznačně zhodnocen výsledek šetření z hlediska splnění či nesplnění požadavků pro vydání oprávnění. V případě nesplnění podmínek pro vydání oprávnění pozastavuje TIČR jeho šetření do doby splnění podmínek a postupuje dle správního řádu.

 


VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ


V případě kladného výsledku šetření odborné způsobilosti se vystavuje pro žadatele oprávnění. Vystavené oprávnění je opatřeno evidenčním číslem a v podmínkách platnosti zakotvena vazba na dodržování podmínek zjištěných při šetření odborné způsobilosti podle provedeného protokolu o výsledku šetření. Rozsah osvědčení pro naplnění této podmínky může splňovat i více pracovníků žadatele s různým rozsahem osvědčení. Žadatel také nemusí uplatnit celý rozsah, který má uveden na osvědčení, pro vydání oprávnění, ale pouze jeho požadovanou část.

 


ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE


Stanovení odpovědného zástupce (OZ) je podmínkou u podnikajících právnických osob anebo je-li fyzická osoba bez odborné způsobilosti. Odborná způsobilost OZ musí pokrývat celý požadovaný rozsah žadatele, přičemž musí být stanovena a písemně doložena odpovědnost každého OZ za svůj konkrétní rozsah.


6) Oprávnění pro zahraniční subjekty

Při prověřování odborné způsobilosti u zahraničních subjektů se postupuje v souladu s ustanovením zákona 222/2009 Sb. a zákona 174/1968 Sb. v platném znění.


Žádost o oprávnění zahraničního subjektu se podává na zvláštním formuláři. Žadatel podá svou žádost na ředitelství TIČR pomocí formuláře uvedeného na webových stránkách www.ticr.cz


Odpovědným zástupcem pro montáže a opravy může být pouze odborně způsobilá osoba dle příslušné vyhlášky.


Odpovědným zástupcem pro revize a zkoušky prováděné dodavatelským způsobem může být pouze revizní technik s českým osvědčením v daném požadovaném rozsahu!


7) Změna údajů v oprávnění.

Změna názvu, adresy podnikajícího subjektu, doplnění IČ (v době šetření ještě nebylo subjektu přiděleno)
Žádost zašlete prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na webových stránkách www.ticr.eu. Jedná se o žádost o prověření odborné způsobilost a vydání oprávnění, kde bude v bodě II. – typ žádosti - zaškrtnuto pole Změna údajů, na základě čehož Vám bude vystaveno Oprávnění nové s novými údaji.
Stávající rozsah oprávnění zůstává nezměněn.


Změna identifikačního čísla (IČ) subjektu
Žádost zašlete prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na webových stránkách www.ticr.eu. V případě změny IČ subjektu se na žadatele pohlíží jako na nového žadatele o vydání oprávnění.


Změna rozsahu oprávnění (rozšíření)
Žádost zašlete prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na webových stránkách www.ticr.eu. Jedná se o žádost o prověření odborné způsobilost a vydání oprávnění, kde bude v bodě II. – typ žádosti - zaškrtnuto pole Změna údajů, na základě čehož Vám bude vystaveno Oprávnění nové s novými údaji.
K žádosti se doloží kopie stávajícího oprávnění a zápis, pokud byl k oprávnění vydán. S ohledem na příslušný požadavek změny rozsahu ve stávajícím oprávnění, sdělí písemně TIČR žadateli požadavky nutné k šetření.


Změna odpovědného zástupce (OZ)
Žadatel zašle na ředitelství TIČR žádost. Jedná se o žádost o prověření odborné způsobilost a vydání oprávnění, kde bude v bodě II. – typ žádosti - zaškrtnuto pole Změna údajů, na základě čehož Vám bude vystaveno Oprávnění nové s novými údaji.
K žádosti se doloží kopie stávajícího oprávnění a zápis, pokud byl k oprávnění vydán. TIČR sdělí písemně žadateli požadavky nutné k šetření.


8) Potřebuji Odborné a závazné stanovisko.

POSUZOVÁNÍ ZDA JSOU PŘI PROJEKTOVÁNÍ, KONSTRUKCI, VÝROBĚ, MONTÁŽI, PROVOZU, OBSLUZE, OPRAVÁCH, ÚDRŽBĚ A REVIZI VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ SPLNĚNY POŽADAVKY BEZPEČNOSTI


Ve všech případech se činnost realizuje pro organizace nebo podnikající fyzické osoby tehdy, kdy tento subjekt o tento výkon TIČR zažádá. Tato činnost je prováděna v souladu se specifikací dle dohody a s ustanovením vyhlášky o poplatcích č. č. 398/2001 Sb. v platném znění (včetně cestovních náhrad).


Posuzování projektové dokumentace vyhrazených technických zařízení
Činnost se realizuje u projektové dokumentace stavby z hlediska bezpečnosti vyhrazených technických zařízení (VTZ). Vyhodnocení činnosti se provádí podle obecně závazných právních předpisů, technických norem nebo aktuálních vědeckých a technických poznatků. Výsledkem je vydání odborného a závazného stanoviska.


Posuzování provozní dokumentace zařízení nebo jejich části
Činnost se realizuje u průvodní a provozní dokumentace VTZ nebo jejich částí z hlediska jejich bezpečnosti. Vyhodnocení činnosti se provádí podle obecně závazných právních předpisů, technických norem, bezpečnostně technických požadavků nebo aktuálních vědeckých a technických poznatků. Výsledkem je vydání odborného a závazného stanoviska.


Posuzování bezpečnosti provozovaných zařízení
Činnost je zaměřena na bezpečnost provozovaných zařízení. Pro vydání stanoviska k úrovni provozovaných zařízení je nutno předložit a posoudit např. výkresy sestav a hlavních celků, popis, technické hodnoty a funkce zařízení, záznamy o provedených kontrolách, zkouškách a revizích, Místní provozní řád, apod.
Vyhodnocení činnosti se provádí podle obecně závazných právních předpisů, technických norem nebo aktuálních vědeckých a technických poznatků. Výsledkem je vydání odborného a závazného stanoviska.


Prohlídky, řízení a vyhodnocování zkoušek zařízení
Technická inspekce ČR, podle §6a (1) písm. a) zákona č. 174/1968 Sb. při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení ve stanovených případech provádí prohlídky, řídí a vyhodnocuje zkoušky, kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení.
Účelem provádění prohlídky, řízení a vyhodnocení zkoušky zařízení je posouzení shody, zda jsou při zkouškách zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení. Je prováděno porovnáním s příslušnými platnými právními předpisy a normami, s technickými pravidly, případně s technickými podmínkami výrobců. Je při tom brán zřetel na nejnovější poznatky rozvoje vědy a techniky v dané oblasti tak, jak byly deklarovány v odborných publikacích, vyjádřeních a stanoviscích SÚIP. Zkoušky jsou prováděny na vyhrazených technických zařízeních, která jsou smontována a převážně stavebně dokončena.


9) Potřebuji posoudit zařízení, na které se nevztahuje působnost státního odborného dozoru (SOD).

Technická inspekce ČR může na základě podané žádosti posoudit zařízení, které je v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení, a to za úhradu podle příslušných předpisů.


10) Poplatky za činnosti organizace státního odborného dozoru.

Výši poplatků za činnosti organizace státního odborného dozoru stanovuje vyhláška č. 398/2001 Sb. v platném znění, o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.


T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru