Aktuální legislativa pro vyhrazená technická zařízení


 

Zákon č.174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Vyhláška č. 50/1978Sb.
Vyhláška č. 85/1978Sb. Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška č. 18/1979Sb.
Vyhláška č. 19/1979Sb.
Vyhláška č. 21/1979Sb.
Zákon č. 500/2004Sb. Správní řád
Vyhláška č. 73/2010Sb.

 


 

 

Pracovní pomůcka pro činnost stavebních úřadů

Ministerstvo pro místní rozvoj a TIČR zpracovali pro jednodušší identifikaci vyhrazených technických zařízení pro potřeby Stavebních úřadů dokument:

Pracovní pomůcka pro činnost stavebních úřadů v oblasti vyhrazených technických zařízení

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru