1. Činnosti podle § 6a odst. (1) zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění na úseku VT plynových zařízeních

písmeno a)podávání odborných a závazných stanovisek o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení,

 • vydávání stanovisek k posuzování úplnosti a správnosti předložených projektů, provozních a průvodních dokumentací plynových zařízení,
 • vydávání stanovisek k možnosti provozu plynových zařízení s novou moderní technologií, s novými materiály a dalšími prvky, apod.

písmeno b) provádění prohlídek ve stanovených případech, řízení a vyhodnocování zkoušek, kterými se osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení, ve stanovených případech potvrzování úspěšných výsledků zkoušek,

Vydávání stanovisek a potvrzování výsledku tlakové, případně funkční zkoušky níže uvedených vyhrazených plynových zařízení ve stanovených případech podle §3 odst. (8) vyhl. č. 21/1979 Sb. v platném znění:

a) zařízení pro plnění tlakových nádob plynem;

b) kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem;

c) zařízení pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem;

d) zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW;

e) zařízení na výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h;

f) zařízení na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m3/h.

 

písmeno c) prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám plynových zařízení a plnění nádob plyny a vydávání oprávnění podle §3 vyhlášky č. 21/1979 Sb. v platném znění;

 • vydávání oprávnění k revizím a zkouškám plynových zařízení v případech dodavatelského zajištění této činnosti;
 • vydávání oprávnění k plnění nádob plyny, např. oprávnění k plnění nádrží vozidel ČS LPG, ČS CNG a plnírny propan-butanu a jiných plynů;

písmeno d) prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k montáži a opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a vydávání osvědčení k této činnosti.

 • montážních pracovníků podle §6 vyhlášky č. 21/1979 Sb. v platném znění;
 • revizních techniků podle §4 vyhlášky č. 21/1979 Sb. a §11 vyhlášky č. 85/1978 Sb. v platném znění;
 • zkušebních techniků podle § 11 odst. (2) písm. c) vyhlášky č. 85/1978 Sb. v platném znění;

 

 1. Jiná činnost

V rámci jiné činnosti mimo působnost zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění provádí TIČR na úseku plynových zařízení zejména následující úkony:

 • technická pomoc a poradenství při provozu plynových zařízení;
 • odborná školení pracovníků obsluh, montáží a oprav, revizí a zkoušek plynových zařízení, pracovníků zodpovědných za provoz plynových zařízení, a to z hlediska bezpečnosti technických zařízení;
 • odborná prezentace činnosti TIČR na tematických konferencích, seminářích a školeních.

Související legislativa

Označení Název

174/1968 Sb.

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

85/1978 Sb.

Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

21/1979 Sb.

Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

48/1982 Sb.

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

 

Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – vedoucí úseku TIČR pro obor plynová zařízení

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru