1.    Činnosti podle § 6a odst. (1) zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění na úseku VT tlakových zařízení


písmeno a) podávání odborných a závazných stanovisek o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení,
•    prodlužování termínu tlakových zkoušek tlakových zařízení, případně navrhování jiného způsobu zkoušení podle §7 odst. (6) vyhlášky č. 18/1979 Sb. v platném znění,
•    schvalování náhradního způsobu provádění revizí a zkoušek tlakových zařízení podle úvodního ustanovení ČSN 69 0012,
•    posuzování úplnosti a správnosti provozních a průvodních dokumentací tlakových zařízení,
•    vydávání stanovisek k možnosti provozu parních a kapalinových kotlů bez trvalé obsluhy podle čl. 141c) ČSN 07 0710.
písmeno b) provádění prohlídek ve stanovených případech, řízení a vyhodnocování zkoušek, kterými se osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení, ve stanovených případech potvrzování úspěšných výsledků zkoušek,
Potvrzování výsledku první tlakové zkoušky tlakových nádob skupiny A s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 2,5 MPa a kotlů s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa podle §5 odst. (6) vyhl. č. 18/1979 Sb. v platném znění.
písmeno c) prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob ve stanovených případech k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených tlakových zařízení a vydávání oprávnění k této činnosti,
Vydávání oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám tlakových nádob stabilních a parních a kapalinových kotlů a k periodickým zkouškám tlakových nádob k dopravě plynů, které nejsou přepravitelným tlakovým zařízením podle zvláštních předpisů.
písmeno d) prověřování odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím a obsluze vyhrazených tlakových zařízení a vydávání osvědčení k této činnosti.
•    revizních techniků tlakových nádob a kotlů podle §8 odst. (1) vyhl. č. 18/1979 Sb. v platném znění,
•    zkušební orgány provádějící první zkoušky tlakových nádob k dopravě plynů, které nejsou přepravitelnými tlakovými zařízeními podle zvláštních předpisů, podle §8 odst. (3)  vyhl. č. 18/1979 Sb. v platném znění,
•    obsluhy (topičů) parních a kapalinových kotlů podle §12 a §13 vyhl. č. 18/1979 Sb. v platném znění.ing. Roman Řezáč – vedoucí úseku TIČR pro obor tlaková zařízení

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru