I. Identifikace žadatele:

Právnická osoba

Obchodní název:

Fyzická osoba podnikající

Jméno a příjmení (titul):

Rodné číslo:

Datum narození:

Občanský průkaz:

Státní příslušnost:

 

IČ:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

Adresa

Ulice a číslo popisné:

Obec:

PSČ:

Adresa provozovny

Ulice a číslo popisné:

Obec:

PSČ:

Adresa pro doručování (vyplní se pouze v případě, že je odlišná od sídla subjektu)

Ulice a číslo popisné:

Obec:

PSČ:

 

 

II. Typ žádosti

         Nový žadatel

         Rozšíření rozsahu

         Změna údajů

 

 

III. Požadovaný druh a rozsah

1

E1A

Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

2

 

Zařízení s omezením napětí do 35 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

3

 

Zařízení s omezením napětí do 230 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

1

E1B

Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

2

 

Zařízení s omezením napětí do 35 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

3

 

Zařízení s omezením napětí do 230 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

E2A

Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

 

E2B

Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

E3A

Zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvody) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

 

E3B

Zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvody) v prostředí s nebezpečím výbuchu

4

E4A

Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2A - elektrická zabezpečovací zařízení

5

Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2A - elektrická požární signalizace

6

Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2A - elektrické nářadí a spotřebiče

4

E4B

Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2B - elektrická zabezpečovací zařízení

5

Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2B - elektrická požární signalizace

6

Vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2B - elektrické nářadí a spotřebiče

A - Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu
B - Zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu

 

 

IV. Žádám o prověření odborné způsobilosti

   Montáže

     Opravy

     Zkoušky

     Revize

 

 

V. Doplňující informace o firmě
Pozn.: Netýká se nových žadatelů dle bodu II.

   Číslo stávajícího oprávnění

          Vydáno dne

Rozsah stávajícího oprávnění

 

 

VI. Odpovědný zástupce
(rozsahy musí pokrýt jejich požadavek z bodu III. a IV.)

 

1.          odpovědný zástupce

2.        odpovědný zástupce

Činnost a rozsah z žádosti

Jméno, příjmení, titul

Rodné číslo

Ulice, č.p.

PSČ - Obec

Název školy / datum ukončení

Osvědčení zkoušky vyhlášky č. 50/1978 Sb., paragraf

Vydal a datum vydání osvěd.

 

 

VII. Požadované místo pro prověření

pobočka Praha                                tel.: 224 913 803

pobočka Hradec Králové                   tel.: 495 523 348

pracoviště Strakonice                    tel.: 221 466 821

pobočka Ostrava                                 tel.: 596 623 281

pobočka Plzeň                                tel.: 377 423 941

pobočka Brno                                       tel: 545 214 334

pobočka Ústí n. Labem                  tel.: 472 777 810

pobočka Liberec                                  tel: 485 107 812  

 

 

VIII. Žádost již byla předjednána s pracovníkem TIČR: (nepovinné pole)

Jméno Příjmení:

 

 

IX. Poučení

Tato žádost bude zpracována pouze po jejím kompletním vyplnění.
Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. V případě nekompletnosti žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů od doručení výzvy, správní řízení bude zastaveno.
Žadatel bude písemně vyrozuměn o termínu a požadavcích pro vykonání prověření odborné způsobilosti minimálně 15 kalendářních dnů před jeho uskutečněním, případně podle dohody. Součástí tohoto vyrozumění bude i stanovení výše úhrady podle vyhl. MPSV č. 398/2001Sb.v aktuálním znění, kterou je žadatel povinen uhradit před provedením prověření odborné způsobilosti podle pokynů na vyrozumění. Vyúčtování celkové úhrady bude provedeno po ukončení prověření odborné způsobilosti podle skutečně vynaložených nákladů (cestovné, skutečná doba provádění prověření apod.).


Opsáním kontrolního kódu z obrázku a odesláním žádosti potvrzujete Váš souhlas s výše uvedeným:  - 5 čísel

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru