Žádost o vydání odborného a závazného stanoviska

podle § 6a, odst. 1, písm. a) zákona č. 174/1968 Sb.,pro vyhrazená technická zařízení:
elektrickáI. Identifikace žadatele - objednatele:

Název

Ulice, č.p./č.o.

Kontaktní osoba

PSČ - Obec

Jméno

Telefon

Příjmení

E-mail

Telefon

IČ/DIČ

E-mail

 

(adresa pro doručování)*                                                                             (adresa pro fakturaci)*

Ulice, č.p./č.o.

Ulice, č.p./č.o.

PSČ - Obec

PSČ - Obec

*vyplní se pouze v případě, že je odlišná od sídla společnosti (nepovinné pole)

 

 

II. Zahájení montáže (vyberte jednu z možností zaškrtnutím v levém sloupci a doplňte požadované údaje):

Oznámení o zahájení montáže v souladu s požadavky vyhl. č. 73/2010 Sb. bylo podáno

dne:

na pobočku:

Oznámení o zahájení montáže v souladu s požadavky vyhl. č. 73/2010 Sb. nebylo podáno z důvodu:

 

 

III. Umístění dozorovaného zařízení

Název akce:

Ulice, č.p./č.o.

PSČ - Obec

Číslo oprávnění dodavatele elektroinstalace

Doplňující údaje (např. GPS souřadnice pro jednoznačnou identifikaci, orientační bod, apod.):

 

 

IV. Předmět dozoru podle vyhlášky č. 73/2010 Sb.(vyberte jednu z možností zaškrtnutím v levém sloupci):

a

Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

b

Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace

c

Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních

d

Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob

e

Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D

 

 

V. Požadovaný termín zahájení výkonu dozoru:

Datum:

 

 

V. Žádost již byla předjednána s pracovníkem TIČR: (nepovinné pole)

Jméno Příjmení:

 

 

VI. Poučení:

Podaná žádost bude zpracována pouze v případě jejího kompletního vyplnění. Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. V případě nekompletnosti žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy, správní řízení bude zastaveno.

Přijetí kompletní žádosti písemně TIČR potvrdí žadateli a současně mu vystaví zálohovou fakturu na zpracování odborného závazného stanoviska. Do doby úhrady zálohové faktury se přerušuje lhůta plnění správního řízení.

Vlastní šetření bude prováděno podle postupů a v termínech, odsouhlasených žadatelem a TIČR na základě podaného oznámení (případně vzájemné dohody).

Konečné doúčtování bude provedeno na základě vzájemně odsouhlasené výše úhrady stanovené podle vyhlášky MPSV č. 398/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 461/2013 Sb. a skutečně vynaložených nákladů (cestovné, skutečná doba provádění šetření apod.).
Poznámka: (nepovinné pole)příloha (max. velikost 2MB) (nepovinné pole)


Opsáním kontrolního kódu z obrázku a odesláním žádosti potvrzujete Váš souhlas s výše uvedeným:  - 5 čísel

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru