I. Identifikace žadatele - objednatele:

Název

Ulice, č.p./č.o.

Kontaktní osoba

PSČ - Obec

Jméno

Telefon

Příjmení

E-mail

Telefon

IČ/DIČ

E-mail

 

(adresa pro doručování)*                                                                             (adresa pro fakturaci)*

Ulice, č.p./č.o.

Ulice, č.p./č.o.

PSČ - Obec

PSČ - Obec

*vyplní se pouze v případě, že je odlišná od sídla společnosti (nepovinné pole)

 

 

II. Předmět dozoru podle §2 vyhlášky č. 21/1979 Sb. v platném znění (vyberte jednu z možností zaškrtnutím v levém sloupci):

a

zařízení pro výrobu a úpravu plynů

b

zařízení pro skladování a přepravu plynů

c

zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic

d

zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů

e

zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů

f

zařízení pro rozvod plynů

g

zařízení pro spotřebu plynů spalováním


Upřesnění požadavku(vyberte možnosti zaškrtnutím v levém sloupci, případně doplňte):

 Dokumentace:

projektová

provozní

jiná:


 Provozované zařízení:

dozor při provozu

dozor při obsluze

dozor při údržbě

dozor při revizi

dozor při:

 

 

III. Umístění dozorovaného zařízení

Název akce:

Ulice, č.p./č.o.

PSČ - Obec

Doplňující údaje (např. GPS souřadnice pro jednoznačnou identifikaci, orientační bod, apod.):

 

 

IV. Požadovaný termín zahájení výkonu dozoru:

Datum:

 

 

V. Žádost již byla předjednána s pracovníkem TIČR: (nepovinné pole)

Jméno Příjmení:

 

 

VI. Poučení:

Podaná žádost bude zpracována pouze v případě jejího kompletního vyplnění. Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. V případě nekompletnosti žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy, správní řízení bude zastaveno.

Přijetí kompletní žádosti písemně TIČR potvrdí žadateli a současně mu vystaví zálohovou fakturu na zpracování odborného závazného stanoviska. Do doby úhrady zálohové faktury se přerušuje lhůta plnění správního řízení.

VVlastní šetření bude prováděno podle postupů a v termínech, odsouhlasených žadatelem a TIČR na základě podaného oznámení (případně vzájemné dohody).

Konečné doúčtování bude provedeno na základě vzájemně odsouhlasené výše úhrady stanovené podle vyhlášky MPSV č. 398/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 461/2013 Sb. a skutečně vynaložených nákladů (cestovné, skutečná doba provádění šetření apod.).
Poznámka: (nepovinné pole)příloha (max. velikost 2MB) (nepovinné pole)


Opsáním kontrolního kódu z obrázku a odesláním žádosti potvrzujete Váš souhlas s výše uvedeným:  - 5 čísel

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru