I. Identifikace žadatele:
(trvalé bydliště)

Jméno

Ulice, č.p.

 - 

Příjmení

PSČ - Obec

 - 

Datum narození

Telefon

Rodné číslo

E-mail

Státní příslušnost

Občanský průkaz(vyplňuje se, pouze v případě, že je odlišná od trvalého bydliště)
adresa pro doručování adresa pro fakturaci

Název

Název firmy

Ulice, č.p.

 - 

Ulice, č.p.

 - 

PSČ - Obec

 - 

PSČ - Obec

 - 

Datová schránka

 

 

II. Typ žádosti

         Nový žadatel

         Rozšíření rozsahu

         Prodloužení platnosti

 

 

III. Odborná způsobilost k činnostem
( dle vyhl. č.18/1979 Sb. )

R

Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení

Z

Stavební a první tlak.zkouška vyrobených, smontovaných, opravených, rekonstruovaných tl. zařízení

Z1

První zkoušky nádob na plyny

ZP

Periodická zkouška nádob na plyny

O *

Obsluha kotlů (topiči) *
* Žádost k činnosti „O“ nelze kombinovat s žádostmi na ostatní činnosti.

 

 

IV. Požadovaný druh a rozsah

PK1

1. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h

PK2

2. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně)

HK2

2. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW

PK3

3. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně)

HK3

3. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně)

PK4

4. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně)

HK4

4. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW včetně, všechny ostatní kotle kapalinové

NA

Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103

NB

Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)

NP

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50° C, nebo plynů, u nichž při teplotě + 50° C je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa

 

 

V. Požadované palivo (pouze pro obsluhu kotlů)

Pevná - horkovodní kotle Pevná - parní kotle
Kapalná - horkovodní kotle Kapalná - parní kotle
Plynná - horkovodní kotle Plynná - parní kotle
Odpadní teplo - horkovodní kotle Odpadní teplo - parní kotle

 

 

VI. Požadované místo pro prověření

pobočka Praha                                tel.: 224 913 803

pobočka Hradec Králové                   tel.: 495 523 348

pracoviště Strakonice                    tel.: 221 466 821

pobočka Ostrava                                 tel.: 596 623 281

pobočka Plzeň                                tel.: 377 423 941

pobočka Brno                                       tel: 545 214 334

pobočka Ústí n. Labem                  tel.: 472 777 810

pobočka Liberec                                  tel: 485 107 812  

 

 

VII. Doplňující údaje – (před zkouškou je nutné v originále doložit k ověření):

a) Stávající osvědčení (při prodloužení platnosti nebo rozšíření osvědčení)

Evidenční číslo osvědčení

Platnost osvědčení do, pobočka TIČR


b) Údaje o vzdělání - diplom, vysvědčení, výjimka… (pouze u nových uchazečů)

Název školy, učiliště

Rok ukončení

Číslo výjimky*

* uvede se v případě, že žadatel nesplňuje podmínky vzdělání pro získání osvědčení a má udělenou výjimku

c) Údaje o délce odborné praxe (pouze u nových uchazečů, nebo rozšíření osvědčení)

Zaměstnavatel

Délka praxe


d) Potvrzení o absolvování odborného kurzu a obsluhy kotlů (pro obsluhu kotlů u nových uchazečů)

Datum vystavení


e) Potvrzení provozovatele o odborném zácviku (pouze pro obsluhu kotlů u nových uchazečů)

Datum vystavení


f) Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon požadované činnosti
Potvrzení o zdravotní způsobilosti v souladu se zněním zákona č. 174/1968 Sb. § 6c, odst. 3, a vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Datum vystaveni

 

 

VIII. Poučení

Podaná žádost bude zpracována pouze v případě jejího kompletního vyplnění. Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. V případě nekompletnosti žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy, správní řízení bude zastaveno.
Po přijetí kompletní žádosti, TIČR vystaví zálohovou fakturu s oznámením termínu zkoušky, která bude odeslána žadateli. Zálohová faktura musí být uhrazena před konáním zkoušky.
Konečné doúčtování bude provedeno na základě vzájemně odsouhlasené výše úhrady stanovené podle vyhlášky MPSV č. 398/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 461/2013 Sb. a skutečně vynaložených nákladů.


Opsáním kontrolního kódu z obrázku a odesláním žádosti potvrzujete Váš souhlas s výše uvedeným:  - 5 čísel

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru