1. Činnosti podle § 6a odst. (1) zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění na úseku VT zdvihacích zařízení

písmeno a)podávání odborných a závazných stanovisek o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení,

  • účast při provádění ověřovacích zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení podle §5 odst. (1) vyhlášky č. 19/1979 Sb. v platném znění,
  • posuzování kompletnosti, úplnosti a správnosti technické, provozních a průvodních dokumentací vyhrazených zdvihacích zařízení,
  • vydávání stanovisek o posouzení technického stavu vyhrazených zdvihacích zařízení,
  • činnost odborných poradců-posuzovatelů při šetření policie či jiných orgánů,
  • konzultační činností

písmeno b) provádění prohlídek ve stanovených případech, řízení a vyhodnocování zkoušek, kterými se osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení, ve stanovených případech potvrzování úspěšných výsledků zkoušek,

  • na základě objednávky vydávání stanovisek o posouzení technického stavu vyhrazených zdvihacích zařízen po uvedení na trh a do provozu,
  • činnost odborných poradců-posuzovatelů při šetření policie či jiných orgánů,

písmeno c) prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob ve stanovených případech k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení a vydávání oprávnění k této činnosti,

Vydávání oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení.

písmeno d) prověřování odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám a revizím vyhrazených zdvihacích zařízení a vydávání osvědčení k této činnosti.

  • revizních techniků zdvihacích zařízení podle §2 odst. (1) písm. a-f vyhl. č. 19/1979 Sb. v platném znění,
  • povolování výjimek z požadovaného odborného vzdělání

 

Aleš Wagner – vedoucí úseku TIČR pro obor zdvihací zařízení

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru