Technická inspekce České republiky
vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 174/1968Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 6b odst.1 uvedeno, že vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, elektrická, plynová a zdvihací.

 

 

IČ: 00638919
Telefon: +420221466830
E-podatelna: epodatelna@ticr.cz
Datová schránka: yt499qv
č. účtu: 10006-24836021/0100

 

 

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru