Technická inspekce České republiky

vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

TIČR působí mimo hlavního předmětu činnosti i jako ČIA akreditovaná osoba. Je držitelem Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu č. 4001 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020. Předmětem této akreditace je inspekční činnost třetí nezávislé strany - orgán typu A - k provádění inspekce a posuzování shody na technických zařízeních.

 

 

INFORMACE O ZMĚNÁCH V TECHNICKÉ INSPEKCI ČR OD 1.10.2015

- zavedení centrální podací adresy pro příjem žádostí o odborná a závazná stanoviska

Od 1. 10. 2015 je zavedena centrální podací adresa pro příjem žádostí o odborné a závazné stanovisko pro vyhrazená technická zařízení.
Žádosti budou přijímány na adrese:

Technická inspekce České republiky
U Balabenky 1908/6
180 00   Praha 8

 

- zavedení jednotné fakturační adresy

Od 1. 10. 2015 je k dispozici pouze jednotná fakturační adresa:

Technická inspekce České republiky
U Balabenky 1908/ 6
180 00   Praha 8

 

- zavedení elektronických žádostí o vydání stanoviska

Od 1. 10. 2015 jsou na těchto webových stránkách k dispozici elektronické formuláře.

Žádost o vydání odborného a závazného stanoviska pro vyhrazená technická zařízení. Do 31. 12. 2015 budou tyto formuláře platit současně s formuláři písemnými a od 1. 1. 2016 budou v platnosti pouze formuláře elektronické.

 

- zavedení elektronického formuláře oznámení o zahájení montáže

Od 1. 10. 2015 je na těchto webových stránkách k dispozici elektronický formulář

Oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. Do 31. 12. 2015 bude tento formulář platit současně s formulářem písemným a od 1. 1. 2016 bude v platnosti pouze formulář elektronický.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru