Technická inspekce České republiky

vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

TIČR působí mimo hlavního předmětu činnosti i jako ČIA akreditovaná osoba. Je držitelem Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu č. 4001 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020. Předmětem této akreditace je inspekční činnost třetí nezávislé strany - orgán typu A - k provádění inspekce a posuzování shody na technických zařízeních.

 


 

- Technická inspekce České republiky Vás zve na Technické dny vyhrazených technických zařízení.
Semináře se konají:
VTZ elektrická - 24.4.2018
VTZ plynová - 15.5.2018
VTZ tlaková - 25.5.2018
VTZ zdvihací - 29.5.2018

Více informací a přihlášky, kapacita omezena !


- Pobočka České Budějovice ukončila 30.11.2016 svůj provoz !
Podrobnosti viz aktuality.


- TIČR má nové bankovní spojení 1435081/0710
Původní bankovní spojení 10006-24836021/0100 platí do 31.10.2016


- TIČR má zavedenu jednotnou centrální podací adresu:
Technická inspekce České republiky
U Balabenky 1908/6
180 00 Praha 8
ID DS: yt499qv
posta@ticr.cz
elektronická podatelna


- Elektronické Žádosti o vydání odborných a závazných stanovisek, Žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání Osvědčení nebo Oprávnění, podávejte na e-mailovou adresu:
dispecink@ticr.cz


- Odborné dotazy a ostatní žádosti podávejte na e-mailovou adresu:
posta@ticr.cz

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru