Technická inspekce České republiky

vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

TIČR působí mimo hlavního předmětu činnosti i jako ČIA akreditovaná osoba. Je držitelem Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu č. 4001 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020. Předmětem této akreditace je inspekční činnost třetí nezávislé strany - orgán typu A - k provádění inspekce a posuzování shody na technických zařízeních.

 

 

Informace týkající se pandemie koronaviru a činnosti TIČR: 

Zákon č. 539/2020 Sb. (PDF)


UPOZORNĚNÍ

Technická inspekce České republiky upozorňuje, že ke dni 30.6.2021 končí platnost všech osvědčení vydaných Technickou inspekcí České republiky, která byla prodloužena zákonem č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů.

V souvislosti s ukončením prodlouženého termínu a s ohledem na zvýšený zájem o prověřování odborné způsobilosti a vydání osvědčení za poslední měsíc, dochází postupně k naplňování maximální kapacity některých poboček TIČR. Informace o obsazených pobočkách jsou pravidelně aktualizovány.

V současné době je plně obsazena kapacita pobočky Hradec Králové, odbornost plynová, tlaková zařízení

Doporučujeme proto v rámci zajištění zákonem stanovené lhůty pro vydání osvědčení směřovat své žádosti na jiné pobočky.

Technická inspekce České republiky pozastavuje

v souladu s Usnesení vlády ze dne 21.10.02020 č. 1079., o přijetí krizového opatření, bodem č. 4, a textu odrážky čtvrté

provádění prověřování odborné způsobilosti a vydávání Osvědčení v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb. § 6a odst. 1) písm. d).

Technická inspekce České republiky v souladu s Usnesení vlády ze dne 21.10.2020 č. 1079., o přijetí krizového opatření, bodem č. 4, a textu odrážky čtvrté, kde je uvedeno:

- zákaz kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě.

Pozastavuje prověřování odborné způsobilosti a vydávání osvědčení podle Zákona č. 174/1968 Sb., § 6a) odst. 1) písm. d)., kde je uvedeno:

(1) Organizace státního odborného dozoru podle § 1 při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
d) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení,
Stanovisko MPSV k plnění kvalifikačních předpokladů pro odborné činnosti
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době nouzového stavu
(PDF)

Prověřování odborné způsobilosti je tímto dočasně pozastaveno.

O náhradních termínech Vás budeme informovat.

Informace pro žadatele o prověření odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb.
za účelem vydání osvědčení

 
Hygienické opatření při provádění prověřování odborné způsobilosti:
- Žadatel nebude ke zkoušce připuštěn v případě, že nedodrží hygienická opatření. Roušku musí mít žadatel nasazenou po celou dobu trvání zkoušky.
- V případě, že při přezkoušení u žadatele nebudou na místě zkoušek zajištěny hygienická opatření, inspektor má právo odmítnout provedení zkoušky.

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění SARS-CoV-2(COVID-19) a mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, se Technická inspekce České republiky, organizace státního odborného dozoru, rozhodla až do odvolání zavézt tato opatření:

Pokud bude s ohledem na nouzový stav k této problematice přijato Usnesení vlády nebo stanovisko MPSV, budeme o tom zaměstnavatele a odbornou veřejnost informovat prostřednictvím našich internetových stránek.

POZOR: důležité informace k prověřování odborné způsobilosti za účelem vydání osvědčení
   - Stanovisko TIČR k prověřování odborné způsobilosti za účelem vydání osvědčení (PDF)
   - dnem 23.3.2020 TIČR pozastavuje do ukončení nouzového stavu příjem žádostí o vydání
      osvědčení.
   - dnem 23.3.2020 TIČR pozastavuje do ukončení nouzového stavu provádění ověřování
      odborné způsobilosti.
   - po ukončení nouzového stavu, bude bezodkladně obnoveno přijímání žádostí o vydání
      osvědčení
   - přednostně budou vyřizovány všechny podané a nevyřízené žádosti evidované v systému
    TIČR, před a během období platnosti nouzového stavu. TIČR zajistí projednání nových termínů
     konání zkoušek s žadateli.

Činnosti související s vydáváním oprávnění a odborných a závazných stanovisek zůstávají prozatím nezměněny.

Technická inspekce České republiky přerušila do odvolání konání veškerých odborných seminářů.
Technická inspekce České republiky provedla změnu úředních hodin na všech pobočkách:
v obvyklých dnech od 10:00 do 12:00.

Zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu. (SUIP.CZ)

Děkujeme za pochopení.

 

 


 

- Publikace "Učební texty pro zkoušky revizních techniků EZ - šesté aktualizované vydání" je téměř doprodána !
Případné zájemce prosíme o včasnou objednávku.

- Dovolujeme si Vám oznámit, že počínaje dnem 1. 10. 2020 dochází ke změně podoby Topičských průkazů vydávaných Technickou inspekcí České republiky. Topičské průkazy budou nově tištěné na plastových kartičkách – velikosti řidičského průkazu. Tuto změnu Technická inspekce České republiky realizovala na základě podnětů veřejnosti s cílem zjednodušit prokazování odborné způsobilosti na pracovištích.

- Dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. 7. 2019 dochází ke změně u osvědčení a oprávnění vydávaných Technickou inspekcí České republiky.

 


 

- TIČR má zavedenu jednotnou centrální podací adresu:
Technická inspekce České republiky
U Balabenky 1908/6
180 00 Praha 8
ID DS: yt499qv
posta@ticr.cz
elektronická podatelna


T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru