O Technické inspekci České republiky


Technická inspekce České republiky (TIČR) je v souladu s § 5 zákona č. 250/2021 Sb. pověřenou organizací k plnění úkolů státního odborného dozoru v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení v rozsahu ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Zřizovatelem TIČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Hlavní předměty činnosti v rozsahu zákona č. 250/2021 Sb

1. podávání odborných stanovisek o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení;

2. ve stanovených případech provádění prohlídek a zkoušek (či účast na zkouškách), kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; ve stanovených případech potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek;

3. ve stanovených případech prověřování odborné způsobilosti právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávání jím k tomu oprávnění, vedení evidence těchto osob a poskytování informací pro potřeby jiných orgánů a veřejnosti;

4. prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a udělování jim k tornu osvědčení;

5. prověřování odborné způsobilosti obsluhy jako topiče parních a kapalinových kotlů;

6. vedení evidence právnických osob a podnikajících fyzických osob a poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti;

7. vedení evidence revizních techniků a poskytování těchto údajů pro potřeby jiných orgánů a veřejnosti.

Výše uvedené činnosti se provádějí za poplatky dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a provádějícího nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

 

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.