!!! UPOZORNĚNÍ !!!

V případě podání žádosti se seznamte, prosíme, s těmito důležitými informacemi:

 

OSVĚDČENÍ

 

dle Zákona č. 250/2021 Sb., v platném znění, se zkouška z odborné způsobilosti vykonává u pověřené organizace nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

V případě podání žádosti Vám bude stanoven termín zkoušky nejdříve za 14 dní ode dne podání žádosti.

Pokud nemůžete z jakýchkoli důvodů v tomto období zkoušku absolvovat, prosíme, zvažte odložení podání Žádosti.

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je 5 let ode dne jeho udělení.

Žadatel o osvědčení je zároveň také poplatníkem poplatku dle § 13, odst. 2 zákona 250/2021 Sb.

 

 

OPRÁVNĚNÍ

 

dle zákona č. 250/2021 Sb., v platném znění, se Žádost o vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podává pověřené organizaci; žádost musí být písemná

zvýše uvedeného důvodu Žádosti o oprávnění přijímáme pouze:

  • datovou zprávou
  • poštou ve Strakonicích
  • na e-podatelnu s ověřeným elektronickým podpisem

 

Seznam potřebných dokumentů, které musí být doloženy k žádosti o oprávnění najdete pod tímto odkazem: Základní dokumenty, které musí být zaslány TIČR jako součást žádosti o vydání oprávnění !

V jedné datové zprávě zasílejte vždy pouze jednu žádost pro jeden konkrétní subjekt.

Platnost oprávnění je 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění.

 

 

ODBORNÁ STANOVISKA / OSVĚDČENÍ VTZ

 

POZOR u vyhrazených ELEKTRICKÝCH zařízení: Zařízení třídy I. se uvádí do provozu na základě OSVĚDČENÍ dle §6 odst.1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb., nikoli na základě Odborného stanoviska jako tomu bylo v případě zákona č. 174/1968 Sb.

Ve výše uvedeném případě je nutné vyplnit Žádost o provedení prohlídky, řízení, vyhodnocení zkoušky elektrická!

 

 

PŘEJÍT K ŹÁDOSTEM A FORMULÁŘŮM

 

 

 

 

 

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.