!!! UPOZORNĚNÍ !!!

V případě podání žádosti se seznamte, prosíme, s těmito důležitými informacemi:

 

OSVĚDČENÍ

 

dle Zákona č. 250/2021 Sb., v platném znění, se zkouška z odborné způsobilosti vykonává u pověřené organizace nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky ke zkoušce o prověření odborné způsobilosti (zkoušky fyzických osob).

V případě podání přihlášky Vám bude stanoven termín zkoušky přibližně za 14 dní ode dne podání přihlášky.

Pokud nemůžete z jakýchkoli důvodů v tomto období zkoušku absolvovat, prosíme, zvažte odložení podání přihlášky.

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je 5 let ode dne jeho udělení.

Žadatel o osvědčení je zároveň také poplatníkem poplatku dle § 13, odst. 2 zákona 250/2021 Sb.

 

 

OPRÁVNĚNÍ

 

dle zákona č. 250/2021 Sb., v platném znění, se žádost o vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podává pověřené organizaci.

Žádosti o vydání oprávnění přijímáme:

  • pomocí online formuláře, který naleznete pod odkazem níže
  • zaslané prostřednictvím datové schránky
  • zaslané poštou na adresu: Technická inspekce České republiky, U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8.

 

Seznam potřebných dokumentů, který budete předkládat až v rámci šetření, naleznete pod tímto odkazem: Základní dokumenty, které budou předloženy až v rámci šetření !

V JEDNÉ datové zprávě zasílejte vždy pouze JEDNU žádost pro JEDEN konkrétní subjekt!!!

V případě zaslání žádosti o vydání oprávnění z datové schránky třetí osoby, musí být spolu s žádostí o vydání oprávnění zaslána plná moc pro zastupování!!!

V žádosti o vydání oprávnění v bodě I. Identifikace žadatele do kolonky nazvané „Datová schránka“ uvádějte ID datové schránky, nikoliv přihlašovací jméno, nebo heslo k datové schránce!!!

Platnost oprávnění je 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění.

POZOR podle zákona č. 250/2021 Sb. se vydává pouze rozhodnutí o vydání oprávnění, nikoliv oprávnění jako tomu bylo v případě zákona č. 174/1968 Sb.!

Informace ke konverzi dokumentu najdete pod tímto odkazem: Konverze dokumentu rozhodnutí o vydání oprávnění v elektronické podobě do listinné podoby.

 

 

ODBORNÁ STANOVISKA / OSVĚDČENÍ VTZ

 

POZOR u vyhrazených ELEKTRICKÝCH zařízení: Zařízení třídy I. se uvádí do provozu na základě OSVĚDČENÍ dle §6 odst.1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb., nikoli na základě Odborného stanoviska jako tomu bylo v případě zákona č. 174/1968 Sb.

Ve výše uvedeném případě je nutné vyplnit žádost o prohlídku a zkoušku zařízení třídy I. - elektrická (osvědčení zařízení)!

 

 

OPIS DOKUMENTU VYDANÉHO TIČR

 

se vydává pouze na základě vyplněné žádosti o vydání opisu dokumentu vydaného TIČR, kterou podává žadatel. Žádosti o vydání opisu dokumentu naleznete v online podobě u jednotlivých VTZ.

Za žadatele se považuje fyzická nebo právnická osoba, na níž bylo vydáno oprávnění, osvědčení, odborné a závazné stanovisko, jiný dokument (např. topičský průkaz, inspekční zpráva, apod.), rozhodnutí o vydání oprávnění, osvědčení, odborné stanovisko, tzn. původní žadatel o vydání oprávnění, osvědčení, odborného a závazného stanoviska, jiného dokumentu (např. topičského průkazu, inspekční zprávy, apod.), rozhodnutí o vydání oprávnění, osvědčení, odborného stanoviska.

V případě podání žádosti třetí osobou (nikoliv původním žadatelem), je nutné na adresu: epodatelna zavináč ticr.cz zaslat plnou moc pro zastupování s informací, k jaké konkrétní žádosti se plná moc vztahuje.

Žadatel současně prohlašuje, že k datu podání této žádosti nevlastní původní dokument, jehož opis je předmětem této žádosti.

Pokud žadatel po podání žádosti dohledá původní dokument a opis již nepožaduje, sdělí tuto informaci včetně identifikátoru z potvrzení o doručení žádosti TIČR elektronicky na adresu: epodatelna zavináč ticr.cz !!!

Opisy jsou vyhotovovány až po připsání poplatku na účet TIČR.

Opisy odesílané poštou budou adresovány pouze původním žadatelům o stanoviska, držitelům originálních oprávnění a osvědčení nebo jiného dokumentu.

Opisy je možné si vyzvednout i osobně na adrese: Technická inspekce České republiky, Smetanova 533, 386 01 Strakonice I. Totožnost osoby při osobním převzetí opisu bude ověřena předložením občanského průkazu (fyzická osoba, nebo zástupce právnické osoby).

 

 

PŘEJÍT K ŹÁDOSTEM A FORMULÁŘŮM

 

 

 

 

 

 

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.