Aktuality:

 

 • Informace týkající se pandemie koronaviru a činnosti TIČR:

  Zákon č. 539/2020 Sb. (PDF)


  UPOZORNĚNÍ

  Technická inspekce České republiky upozorňuje, že ke dni 30.6.2021 končí platnost všech osvědčení vydaných Technickou inspekcí České republiky, která byla prodloužena zákonem č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů.

  V souvislosti s ukončením prodlouženého termínu a s ohledem na zvýšený zájem o prověřování odborné způsobilosti a vydání osvědčení za poslední měsíc, dochází postupně k naplňování maximální kapacity některých poboček TIČR. Informace o obsazených pobočkách jsou pravidelně aktualizovány.

  V současné době je plně obsazena kapacita pobočky Hradec Králové, odbornost plynová, tlaková zařízení

  Doporučujeme proto v rámci zajištění zákonem stanovené lhůty pro vydání osvědčení směřovat své žádosti na jiné pobočky.
 • Technická inspekce České republiky pozastavuje

  v souladu s Usnesení vlády ze dne 21.10.02020 č. 1079., o přijetí krizového opatření, bodem č. 4, a textu odrážky čtvrté

  provádění prověřování odborné způsobilosti a vydávání Osvědčení v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb. § 6a odst. 1) písm. d).

  Technická inspekce České republiky v souladu s Usnesení vlády ze dne 21.10.2020 č. 1079., o přijetí krizového opatření, bodem č. 4, a textu odrážky čtvrté, kde je uvedeno:

  - zákaz kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě.

  Pozastavuje prověřování odborné způsobilosti a vydávání osvědčení podle Zákona č. 174/1968 Sb., § 6a) odst. 1) písm. d)., kde je uvedeno:

  (1) Organizace státního odborného dozoru podle § 1 při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
  d) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení,
  Stanovisko MPSV k plnění kvalifikačních předpokladů pro odborné činnosti
  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době nouzového stavu
  (PDF)


  Prověřování odborné způsobilosti je tímto dočasně pozastaveno.

  O náhradních termínech Vás budeme informovat.

 

  Informace pro žadatele o prověření odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb.
  za účelem vydání osvědčení

   
  Hygienické opatření při provádění prověřování odborné způsobilosti:
  - Žadatel nebude ke zkoušce připuštěn v případě, že nedodrží hygienická opatření. Roušku musí mít žadatel nasazenou po celou dobu trvání zkoušky.
  - V případě, že při přezkoušení u žadatele nebudou na místě zkoušek zajištěny hygienická opatření, inspektor má právo odmítnout provedení zkoušky.

 • V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění SARS-CoV-2(COVID-19) a mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, se Technická inspekce České republiky, organizace státního odborného dozoru, rozhodla až do odvolání zavézt tato opatření:

  Pokud bude s ohledem na nouzový stav k této problematice přijato Usnesení vlády nebo stanovisko MPSV, budeme o tom zaměstnavatele a odbornou veřejnost informovat prostřednictvím našich internetových stránek.

  POZOR: důležité informace k prověřování odborné způsobilosti za účelem vydání osvědčení
     - Stanovisko TIČR k prověřování odborné způsobilosti za účelem vydání osvědčení (PDF)
     - dnem 23.3.2020 TIČR pozastavuje do ukončení nouzového stavu příjem žádostí o vydání
        osvědčení.
     - dnem 23.3.2020 TIČR pozastavuje do ukončení nouzového stavu provádění ověřování
        odborné způsobilosti.
     - po ukončení nouzového stavu, bude bezodkladně obnoveno přijímání žádostí o vydání
        osvědčení
     - přednostně budou vyřizovány všechny podané a nevyřízené žádosti evidované v systému
      TIČR, před a během období platnosti nouzového stavu. TIČR zajistí projednání nových termínů
       konání zkoušek s žadateli.

  Činnosti související s vydáváním oprávnění a odborných a závazných stanovisek zůstávají prozatím nezměněny.

  Technická inspekce České republiky přerušila do odvolání konání veškerých odborných seminářů.
  Technická inspekce České republiky provedla změnu úředních hodin na všech pobočkách:
  v obvyklých dnech od 10:00 do 12:00.

  Zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu. (SUIP.CZ)

  Děkujeme za pochopení.

 

 

 • 11.9.2020 – Dovolujeme si Vám oznámit, že počínaje dnem 1. 10. 2020 dochází ke změně podoby Topičských průkazů vydávaných Technickou inspekcí České republiky. Topičské průkazy budou nově tištěné na plastových kartičkách – velikosti řidičského průkazu (viz vzor). Tuto změnu Technická inspekce České republiky realizovala na základě podnětů veřejnosti s cílem zjednodušit prokazování odborné způsobilosti na pracovištích.

 

 

 

 

 

 • 4.10.2018 – Změna úředních hodin: Pobočka Strakonice mění od 1.11.2018 dobu úředních hodin na:
  Úterý 08:30-11:30 / 12:30-15:00

 

 • Technická inspekce České republiky spustila do provozu nové webové formuláře žádostí. Prosíme vás o využívání těchto online formulářů, jejich zpracování je snazší, údaje se při evidování automaticky předvyplňují a žádosti jsou připraveny rychleji k vyřízení.
  Pokud pošlete formuláře v papírové podobě, případně emailem, musíme je kompletně přepisovat a dochází ke zdržení. Zároveň vás žádáme, abyste již nevyužívali vzory žádostí z dřívějších let, ale aktuální formuláře, které jsou vyvěšeny na našich webových stránkách.

 

 

 

 

 

 • Od 1.1.2017 nelze platit hotovostně na pokladně TIČR. Hotovostně lze platit na pobočkách ČNB nebo složenkou.

 

 • Prověření oborné způsobilosti prostřednictvím hromadného (skupinového) podání jednotlivých žádostí od jednoho zaměstnavatele, které má návaznost na přípravné školení na školicích střediscích je nezbytné dodržovat následující postup a pravidla:

   » Zkoušky revizních techniků není možné provádět ve školicích střediscích a agenturách, ale pouze na příslušné pobočce TIČR

   » Ostatní zkoušky je možné provádět na pobočkách TIČR, v místě sídla firmy zaměstnavatele, ve školicích střediscích a agenturách

   » Úhradu poplatku za prověření odborné způsobilosti hradí žadatel nebo jeho zaměstnavatel Technické inspekci ČR, na základě zálohové faktury v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2001 Sb. v platném znění

 

 • Informace pro veřejnost: Technická inspekce České republiky využívá datovou schránku výhradně za účelem komunikace s orgány státní správy.

 

 • Technická inspekce České republiky (TIČR), organizace státního odborného dozoru, počínaje dnem 1. 1. 2015 přistoupila v souladu s ustanovením § 18 vyhlášky č. 50/1978 Sb. k udělení výjimek ze vzdělání za předem stanovených podmínek TIČR. Žadatelům, kteří úspěšně složili zkoušku u autorizované osoby v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. a úspěšně vykonali zkoušku pro § 5 z vyhlášky č. 50/1978 Sb. u TIČR, bude výjimka udělena jako nedílná součást dokladu o vykonání zkoušky. Na udělení výjimky není právní nárok. Vydávání výjimek je omezeno do doby vydání příslušného právního předpisu. Více informací...

 

 • Technická inspekce ČR je připravena podat informaci o platnosti a ověření rozsahu osvědčení a oprávnění.

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru