Veřejná evidence
Evidence "Revizních techniků" a "Odborně způsobilých osob"


je k dispozici na této adrese: formulare.ticr.eu


UPOZORŇUJEME, že povinnost pověřené organizace vést evidenci právnických osob a podnikajících fyzických osob, které získaly oprávnění a evidenci revizních techniků stanovuje až zák. č. 250/2021 Sb., který nabyl účinnosti od 1.7.2022. Do předmětné evidence jsou proto zapisovány veškeré výše uvedené subjekty, jímž byly vydány oprávnění, resp. osvědčení, až po datu účinnosti tohoto zákona, tedy od 1.7.2022.

Pokud tedy nenaleznete vaše jméno v evidenci, je pravděpodobné, že vám příslušný dokument byl vydán před nabytím účinnosti výše uvedeného zákona.


T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.