ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

 

1) Jaký je rozdíl mezi osvědčením a oprávněním?

Osvědčení – dokument prokazující odbornou způsobilost fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení.

Žadatelem o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení může být pouze fyzická osoba, která:

 • dosáhla ke dni zkoušky z odborné způsobilosti věku 18 let
 • je plně svéprávná
 • je zdravotně způsobilá k vykonávaným činnostem
 • doloží odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení
 • doloží odbornou praxi v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení
 • doloží osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů
- platnost osvědčení je 5 let ode dne jeho udělení
- zkouška z odborné způsobilosti se vykonává u pověřené organizace a skládá se z písemné a ústní části


Oprávnění – dokument prokazující odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.

Žadatelem o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění může být právnická, nebo podnikající fyzická osoba, která určí jednu nebo více fyzických osob („odpovědné osoby“), které splňují předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností a budou odpovídat za řádný výkon těchto činností (platí, pokud fyzická osoba podnikající nedisponuje příslušnou odbornou způsobilostí).

- platnost oprávnění je 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění
- zkouška z odborné způsobilosti probíhá formou místního šetření, při kterém bude prověřováno, zda jsou splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu


2) Jak požádat o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění?

Podle §8, odst. (1), zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů musí být žádost o vydání oprávnění písemná.

Žádosti o vydání oprávnění jsou přijímány buď pomocí online formuláře, nebo zaslané prostřednictvím datové schránky nebo zaslané poštou na adresu: Technická inspekce České republiky, U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8.

POZOR! V jedné datové zprávě zasílejte pouze jednu žádost o vydání oprávnění.
Seznam potřebných dokumentů, které musí být doloženy k žádosti o oprávnění naleznete níže:

Základní dokumenty, které musí být zaslány TIČR jako součást žádosti o vydání oprávnění

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ


MONTÁŽE A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
NOVÝ ŽADATEL:
1. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel;
2. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář);
3. odborná způsobilost osob (osvědčení TIČR) pro montáže a opravy zařízení v rozsahu požadované činnosti;

ROZŠÍŘENÍ OPRÁVNĚNÍ:
1. stávající oprávnění včetně zápisu
2. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel a v případě, že došlo ke změně;
3. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář) a v případě, že došlo ke změně;
4. odborná způsobilost osob (osvědčení TIČR) pro montáže a opravy zařízení v rozsahu požadované činnosti;

REVIZE A ZKOUŠKY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
NOVÝ ŽADATEL:
1. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel;
2. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář);
3. odborná způsobilost osob (osvědčení TIČR) pro montáže a opravy zařízení v rozsahu požadované činnosti;

ROZŠÍŘENÍ OPRÁVNĚNÍ:
1. stávající oprávnění včetně zápisu
2. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel a v případě, že došlo ke změně;
3. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář) a v případě, že došlo ke změně;
4. odborná způsobilost osob (osvědčení TIČR) pro REVIZE A ZKOUŠKY zařízení v rozsahu požadované činnosti;

PLNĚNÍ NÁDOB PLYNY
NOVÝ ŽADATEL:
1. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení obsluhy zařízení, osvědčení TIČR na montáže a opravy PZ anebo na revize a zkoušky PZ v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel;
2. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář);
3. odborná způsobilost obsluhy zařízení (osvědčení vydané revizním technikem plynových a tlakových zařízení) v rozsahu požadované činnosti;

ROZŠÍŘENÍ OPRÁVNĚNÍ:
1. stávající oprávnění včetně zápisu
2. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel a v případě, že došlo ke změně;
3. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář) a v případě, že došlo ke změně;
4. odborná způsobilost obsluhy zařízení (osvědčení vydané revizním technikem plynových a tlakových zařízení) v rozsahu požadované činnosti;


TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ


REVIZE A ZKOUŠKY VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
1. Kvalifikace a pověření odpovědné odborné osoby – nemusí být nutně revizním technikem, postačí vzdělání a praxe v odpovídajícím technickém směru
2. Osvědčení revizního technika v příslušném rozsahu
3. Kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno

MONTÁŽE A OPRAVY VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
1. Kvalifikace a pověření odpovědné odborné osoby – nemusí být nutně revizním technikem, postačí vzdělání a praxe v odpovídajícím technickém směru
2. Osvědčení revizního technika v příslušném rozsahu
3. Kvalifikace a pověření pracovníka svářečského dozoru (IWE, EWE)
4. Kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno

PERIODICKÉ ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB K DOPRAVĚ PLYNŮ
1. Kvalifikace a pověření odpovědné odborné osoby – nemusí být nutně revizním technikem, postačí vzdělání a praxe v odpovídajícím technickém směru
2. Osvědčení revizního technika k periodickým zkouškám v příslušném rozsahu
3. Kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno


ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ


1. Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědných osob
2. Doklad o vzdělání, případně úplnou profesní kvalifikaci, jiný doklad o el. kvalifikaci odpovědných osob
3. Kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno


ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ


1. osvědčení o odborné způsobilosti elektro dle Nařízení vlády č. 194 ze dne 1.7.2022.
2. vzdělání dle přílohy č.4 Nařízení vlády č. 193 ze dne 1.7.2022
3. délka odborná praxe na ZZ dle přílohy č.4 Nařízení vlády č. 193 ze dne 1.7.2022
4. jmenování (pokud není uveden v živnostenském, respektive obchodním rejstříku)
5. Kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno


3) Proč TIČR vydává dva různá dokumenty nazvané osvědčení?

TIČR i v souladu s novým zákonem č. 250/2021 Sb., pokračuje ve vydávání osvědčení o prověření odborné způsobilosti fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení. Dále viz. bod č. 1).

V souladu s nově přijatou legislativou od 1.7.2022 vydává TIČR rovněž osvědčení na základě provedené prohlídky a zkoušky u vyhrazených technických zařízení I. třídy, dále viz § 6 odst. (1), písm. b)., zák. č. 250/2021Sb.


4) Jakou formou lze doložit svéprávnost žadatele o prověření odborné způsobilosti?

Podmínka svéprávnosti se dokládá čestným prohlášením, jehož vzor naleznete na webových stránkách TIČR. Čestné prohlášení předkládá žadatel k nahlédnutí před zkouškou z odborné způsobilosti na TIČR, pro plnění požadavku §11 odst. (1) písm. a) cit: „dosažení věku 18 let a plná svéprávnost“, podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

V případě, že vznikne pochybnost o plné svéprávnosti, Technická inspekce České republiky si může nechat předložit tuto skutečnost podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Občan podle §8 odst. 3 tohoto zákona požádá o písemné poskytnutí údajů, kterým následně svéprávnost doloží.


5) Proč nemůže firma uhradit poplatek za svého zaměstnance za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení?

Zákon 250/2021 Sb. nově stanovuje, kdo je poplatníkem poplatku za odbornou činnost pověřené organizace.

§13 odst. 2 zákona: poplatníkem poplatku za odbornou činnost pověřené organizace je osoba, která požaduje provedení odborné činnosti pověřenou organizací.

Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních může být dle §11 odst. 2 zákona pouze fyzická osoba splňující následující předpoklady:

§11 odst. 1 zákona:

 • dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
 • zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
 • odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
 • odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení.
 • osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů.
Následné vypořádání zaplaceného poplatku je dále interní záležitostí mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.


6) Evidence veřejně přístupných údajů dle zákona č. 250/2021 Sb.

Proč nejsou zveřejněna všechna platná „osvědčení“ a „oprávnění“?

TIČR může zveřejnit pouze údaje dané zákonem č. 250/2021 Sb. a vystavené v souladu s tímto zákonem, a to po jeho účinnosti,
tedy od 1. 7. 2022.

Jak často bude probíhat zveřejnění údajů?

Zápis do evidence revizních techniků a oprávnění bude probíhat do 24 hodin od vystavení konečného dokumentu automaticky,
tedy bez „ručního přepisování“ nebo provádění činností nějaké obsluhy.

Proč nejsou zveřejněny i databáze montážníků plynových zařízení či obsluhy kotlů?

TIČR může zveřejnit pouze údaje dané zákonem č. 250/2021 Sb. a vystavené v souladu s tímto zákonem. Zveřejnění těchto evidencí tam uvedeno není.

Jak si můžu ověřit údaje oprávnění a osvědčení vydaných dle zákona č. 174/1968?

Po zrušení zákona č.174/1968 Sb. si nelze ověřit údaje vydaných oprávnění a osvědčení
(Nařízením evropského parlamentu a rady (eu) č. 2016/679-„O ochraně osobních údajů“).
Toto lze učinit pouze pro potřebu státních orgánů.

Proč nejsou zveřejněny kompletní seznamy, ale musí se údaje vybírat podle formuláře pro hledání?

Chceme usnadnit hledání konkrétních údajů daného subjektu (revizního technika) a jeho dokumentů vydaných
podle zákona č. 250/2021 Sb.


7) Lze nějak urychlit čekání na nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění?

Urychlit lhůtu lze veskrze dvěma způsoby:

a) vzdáním se práva na odvolání v souladu s ustanovením s ustanovením § 81 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k čemuž je možné využít tento vzor

b) osobním převzetím rozhodnutí o vydání oprávnění na výdejním místě detašovaného pracoviště ředitelství TIČR ve Strakonicích, čímž se zkrátí lhůta o doručení písemnosti


8) Jak postupovat, když chci na rozhodnutí o oprávnění vyznačit doložku právní moci?

V souladu s ustanovením § 75 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, TIČR na požádání účastníka vyznačí doložku právní moci na rozhodnutí o vydání oprávnění doručené účastníkovi.

Držitelé, kteří chtějí vyznačit doložku právní moci na svém rozhodnutí o vydání oprávnění mohou o její vyznačení požádat:

a) písemně, prostřednictvím zaslání požadavku o vyznačení doložky právní moci, společně s přiloženým originálem rozhodnutí na adresu ředitelství TIČR, U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8, nebo na adresu detašovaného pracoviště ředitelství TIČR ve Strakonicích, Smetanova 533, 386 01 Strakonice

b) osobně, dostavením se na výše uvedených adresách s originálem rozhodnutí, a to vždy po předchozí telefonické domluvě


9) Doporučíte mi nějakého revizního technika, případně jinou osobu s vaším osvědčením/oprávněním?

Technická inspekce České republiky, jakožto pověřená organizace zák. č. 250/2021 Sb., nedoporučuje soukromé subjekty. Veřejnou evidenci odborně způsobilých osob podle zák. č. 250/2021 Sb., naleznete na tomto odkazu.


10) Nenašel jsem své osvědčení/oprávnění v evidenci odborně způsobilých osob.

Povinnost pověřené organizace vést evidenci právnických osob a podnikajících fyzických osob, které získaly oprávnění a evidenci revizních techniků stanovuje až zák. č. 250/2021 Sb., který nabyl účinnosti od 1.7.2022.

Do předmětné evidence jsou proto zapisovány veškeré výše uvedené subjekty, jímž byly vydány oprávnění, resp. osvědčení, až po datu účinnosti tohoto zákona, tedy od 1.7.2022.

Pokud tedy nenaleznete vaše jméno v evidenci, je pravděpodobné, že vám příslušný dokument byl vydán před nabytím účinnosti zákona. Pokud nebude vaše jméno uvedeno v evidenci i přesto, že vám byl dokument vydán až po nabytí účinnosti zákona, neváhejte nás kontaktovat.


11) Jak je to po novu s uznáváním vzdělání či praxe?

„Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o VTZ“) neumožňuje udělování výjimek z praxe či vzdělání. Vzniká tak zcela zásadní odlišnost od předchozí legislativy, kdy např. vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, umožňovala úlevy uvedené v ustanovení § 12 odst. 4 z doby zácviku topičů, nebo ustanovení § 8 odst. 5 vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, která umožňovala výjimku z požadovaného odborného vzdělání revizních techniků apod.„ „Uvedené možnosti výjimek týkající se úlevy délky odborného vzdělání nebo praxe byly zakotveny napříč tehdejšími a již zrušenými vyhláškami k vyhrazeným technickým zařízením. Zákon o VTZ a nařízení vlády (případně i další prováděcí nařízení k zákonu o VTZ) tedy neobsahují možnost udělení výjimek z praxe nebo vzdělání, a proto není možné tyto výjimky udělovat. To znamená, že musí být naplněny požadavky jednotlivých nyní účinných nařízení vlády, která stanovují požadavky na praxi a vzdělání pro získání odborné způsobilosti.“


12) Topičské průkazy

Od 1.7.2022 vydává Technická inspekce České republiky pouze Osvědčení k obsluze kotlů. Pojem „topičský průkaz“ současná legislativa nezná, konkrétně Nařízení vlády č. 192 ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, a proto již nejsou vydávány.


13) Oprávnění pro VTZ zdvihací

1. Kdy je požadováno, že musí mít společnost oprávnění k montáži a opravám mostových jeřábů? - dle NV 193/2022 není požadováno, s výjimkou výtahů. Na druhou stranu dle §7 250/2021 se oprávnění plošně požaduje.

2. Platí požadavek mít oprávnění pro veškeré montáže a opravy, nebo jen pro “opravy prováděné z důvodu přetížení vyhrazeného zdvihacího zařízení, kolize vyhrazeného zdvihacího zařízení nebo po mimořádné události, která mohla ovlivnit nosné části nebo bezpečnostní komponenty vyhrazeného zdvihacího zařízení?


Odpověď:

Ad 1) U montáží a oprav vyhrazených technických zařízení, včetně zdvihacích, je nutno respektovat požadavky stanovené v zákoně o VTZ. Ustanovení § 7 odst. 2 zákona o VTZ uvádí, že montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny mohou vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle § 8 a 9 zákona o VTZ. V souvislosti s prvním dotazem je důležité zmínit ustanovení § 20 odst. 2 písm. c) zákona o VTZ, které uvádí, že i právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující vyhrazená technická zařízení neboli provozovatel, zajistí, aby montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny byly prováděny právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které jsou držiteli oprávnění k těmto činnostem.

Ad 2) Současně s požadavkem na oprávnění podle ustanovení § 8 a 9 zákona o VTZ, o kterém pojednává ustanovení § 5 odst. 2 NV 193, je nutno reflektovat ustanovení § 7 odst. 2 zákona o VTZ. Z uvedeného vyplývá, že povinnost právnických osob a podnikajících osob být držiteli oprávnění podle ustanovení § 8 a 9 zákona o VTZ se týká všech montáží a oprav ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) a e) zákona o VTZ.

Zpracovatel: MPSV


14) Uznání odborného vzdělání při zkouškách fyzických osob – jednotlivá zkouška

Technická inspekce ČR obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyjádření a vysvětlení k problematice jednotlivé zkoušky, na základě kterého bude postupovat ohledně uznávání odborného vzdělání u zkoušek fyzických osob následovně:

„Podle školského zákona a jeho prováděcích právních předpisů se posuzuje, zda uchazeč má dosažené střední vzdělání a v jakém oboru vzdělání. V případě, že pro uznání odborné způsobilosti pro výkon činnosti jsou stanoveny kvalifikační podmínky v podobě dosaženého stupně odborného vzdělání a skupiny oborů vzdělání, pak dle § 113 odst. 8 věta druhá školského zákona uchazeč (který dosáhl středního vzdělání v jiném oboru vzdělání) vykonáním jednotlivé zkoušky tyto kvalifikační předpoklady nesplňuje“.

Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel o prověření odborné způsobilosti (ve smyslu §6 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 250/2021 Sb.) u kterého to platná legislativa vyžaduje, předloží před zkouškou doklad o vykonání jednotlivé zkoušky jakožto doklad, kterým prokazuje dosaženého stupně odborného vzdělání a skupiny oborů vzdělání, nesplňuje požadavek na vzdělání ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů a nebude připuštěn ke zkoušce.


15) Platnost oprávnění

oprávnění vydaná Institutem technické inspekce Praha, tj. oprávnění vydaná všem subjektům do data 31.12.2009 - jsou platná do 30.6.2025.
Oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky, tj. vydaná oprávnění všem subjektům od 1.1.2010 do 30.6.2022, jsou platná do 30.6.2027.


16) Elektronicky vydávané dokumenty TIČR

Technická inspekce České republiky vydává v elektronické podobě následující dokumenty a související dokumenty k těmto činnostem:

 - Oprávnění dle §6 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2021 Sb.
 - Odborná stanoviska dle dle §6 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.
 - Osvědčení (zařízení) dle §6 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.

Tyto dokumenty jsou vydány v elektronické podobě a opatřeny uznávaným elektronickým podpisem včetně časového razítka. Pro převod těchto dokumentů do analogové podoby, je třeba provézt autorizovanou konverzi těchto dokumentů, kterou provádí například Czech POINT.
Pro dotazy v oborech Elektro, Plyn, Tlak a Zdvih využijte stránku Odborné dotazy


Více otázek a odpovědí viz Státní úřad inspekce práce.


T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.