Nejčastější dotazy a odpovědi:

 

1) Jaký je rozdíl mezi osvědčením a oprávněním?

Osvědčení – dokument prokazující odbornou způsobilost fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení.

Žadatelem o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení může být pouze fyzická osoba, která:

 • dosáhla ke dni zkoušky z odborné způsobilosti věku 18 let
 • je plně svéprávná
 • je zdravotně způsobilá k vykonávaným činnostem
 • doloží odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení
 • doloží odbornou praxi v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení
 • doloží osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů
- platnost osvědčení je 5 let ode dne jeho udělení
- zkouška z odborné způsobilosti se vykonává u pověřené organizace a skládá se z písemné a ústní části


Oprávnění – dokument prokazující odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.

Žadatelem o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění může být právnická, nebo podnikající fyzická osoba, která určí jednu nebo více fyzických osob („odpovědné osoby“), které splňují předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností a budou odpovídat za řádný výkon těchto činností (platí, pokud fyzická osoba podnikající nedisponuje příslušnou odbornou způsobilostí).

- platnost oprávnění je 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění
- zkouška z odborné způsobilosti probíhá formou místního šetření, při kterém bude prověřováno, zda jsou splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu


2) Jak požádat o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění?

Podle §8, odst. (1), zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů musí být žádost o vydání oprávnění písemná.

Žádost musí být podepsána odpovědnou osobou a doručena včetně příloh na TIČR pomocí datové schránky (ID DS: yt499qv) nebo poštou na adresu: Technická inspekce České republiky, Smetanova 533, 386 01, Strakonice I.

Žádost musí být podepsána odpovědnou osobou a doručena včetně příloh na TIČR pomocí datové schránky (ID DS: yt499qv) nebo poštou na adresu: Technická inspekce České republiky, Smetanova 533, 386 01, Strakonice I.

POZOR! V jedné datové zprávě zasílejte pouze jednu žádost o vydání oprávnění.
Seznam potřebných dokumentů, které musí být doloženy k žádosti o oprávnění naleznete níže:

Základní dokumenty, které musí být zaslány TIČR jako součást žádosti o vydání oprávnění

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ


MONTÁŽE A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
NOVÝ ŽADATEL:
1. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel;
2. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář);
3. odborná způsobilost osob (osvědčení TIČR) pro montáže a opravy zařízení v rozsahu požadované činnosti;

ROZŠÍŘENÍ OPRÁVNĚNÍ:
1. stávající oprávnění včetně zápisu
2. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel a v případě, že došlo ke změně;
3. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář) a v případě, že došlo ke změně;
4. odborná způsobilost osob (osvědčení TIČR) pro montáže a opravy zařízení v rozsahu požadované činnosti;

REVIZE A ZKOUŠKY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
NOVÝ ŽADATEL:
1. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel;
2. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář);
3. odborná způsobilost osob (osvědčení TIČR) pro montáže a opravy zařízení v rozsahu požadované činnosti;

ROZŠÍŘENÍ OPRÁVNĚNÍ:
1. stávající oprávnění včetně zápisu
2. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel a v případě, že došlo ke změně;
3. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář) a v případě, že došlo ke změně;
4. odborná způsobilost osob (osvědčení TIČR) pro REVIZE A ZKOUŠKY zařízení v rozsahu požadované činnosti;

PLNĚNÍ NÁDOB PLYNY
NOVÝ ŽADATEL:
1. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení obsluhy zařízení, osvědčení TIČR na montáže a opravy PZ anebo na revize a zkoušky PZ v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel;
2. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář);
3. odborná způsobilost obsluhy zařízení (osvědčení vydané revizním technikem plynových a tlakových zařízení) v rozsahu požadované činnosti;

ROZŠÍŘENÍ OPRÁVNĚNÍ:
1. stávající oprávnění včetně zápisu
2. odborná způsobilost odpovědné odborné osoby / osob (osvědčení TIČR v rozsahu požadované činnosti) v případě, že jí není sám žadatel a v případě, že došlo ke změně;
3. pověření k výkonu činnosti odpovědné odborné osoby / osob, v případě, že jí není sám žadatel (vlastní formulář) a v případě, že došlo ke změně;
4. odborná způsobilost obsluhy zařízení (osvědčení vydané revizním technikem plynových a tlakových zařízení) v rozsahu požadované činnosti;


TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ


REVIZE A ZKOUŠKY VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
1. Kvalifikace a pověření odpovědné odborné osoby – nemusí být nutně revizním technikem, postačí vzdělání a praxe v odpovídajícím technickém směru
2. Osvědčení revizního technika v příslušném rozsahu

MONTÁŽE A OPRAVY VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
1. Kvalifikace a pověření odpovědné odborné osoby – nemusí být nutně revizním technikem, postačí vzdělání a praxe v odpovídajícím technickém směru
2. Osvědčení revizního technika v příslušném rozsahu
3. Kvalifikace a pověření pracovníka svářečského dozoru (IWE, EWE)

PERIODICKÉ ZKOUŠKY TLAKOVÝCH NÁDOB K DOPRAVĚ PLYNŮ
1. Kvalifikace a pověření odpovědné odborné osoby – nemusí být nutně revizním technikem, postačí vzdělání a praxe v odpovídajícím technickém směru
2. Osvědčení revizního technika k periodickým zkouškám v příslušném rozsahu


ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ


1. Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědných osob
2. Doklad o vzdělání, případně úplnou profesní kvalifikaci, jiný doklad o el. kvalifikaci odpovědných osob


ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ


1. osvědčení o odborné způsobilosti elektro dle Nařízení vlády č. 194 ze dne 1.7.2022.
2. vzdělání dle přílohy č.4 Nařízení vlády č. 193 ze dne 1.7.2022
3. délka odborná praxe na ZZ dle přílohy č.4 Nařízení vlády č. 193 ze dne 1.7.2022
4. jmenování (pokud není uveden v živnostenském, respektive obchodním rejstříku)


3) Proč TIČR vydává dva různá dokumenty nazvané osvědčení?

TIČR i v souladu s novým zákonem č. 250/2021 Sb., pokračuje ve vydávání osvědčení o prověření odborné způsobilosti fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení. Dále viz. bod č. 1).

V souladu s nově přijatou legislativou od 1.7.2022 vydává TIČR rovněž osvědčení na základě provedené prohlídky a zkoušky u vyhrazených technických zařízení I. třídy, dále viz § 6 odst. (1), písm. b)., zák. č. 250/2021Sb.


4) Jakou formou lze doložit svéprávnost žadatele o prověření odborné způsobilosti?

Podmínka svéprávnosti se dokládá čestným prohlášením, jehož vzor naleznete na webových stránkách TIČR. Čestné prohlášení předkládá žadatel k nahlédnutí před zkouškou z odborné způsobilosti na TIČR, pro plnění požadavku §11 odst. (1) písm. a) cit: „dosažení věku 18 let a plná svéprávnost“, podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

V případě, že vznikne pochybnost o plné svéprávnosti, Technická inspekce České republiky si může nechat předložit tuto skutečnost podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Občan podle §8 odst. 3 tohoto zákona požádá o písemné poskytnutí údajů, kterým následně svéprávnost doloží.


5) Proč nemůže firma uhradit poplatek za svého zaměstnance za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení?

Zákon 250/2021 Sb. nově stanovuje, kdo je poplatníkem poplatku za odbornou činnost pověřené organizace.

§13 odst. 2 zákona: poplatníkem poplatku za odbornou činnost pověřené organizace je osoba, která požaduje provedení odborné činnosti pověřenou organizací.

Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních může být dle §11 odst. 2 zákona pouze fyzická osoba splňující následující předpoklady:

§11 odst. 1 zákona:

 • dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
 • zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
 • odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
 • odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení.
 • osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů.
Následné vypořádání zaplaceného poplatku je dále interní záležitostí mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.


6) Evidence veřejně přístupných údajů dle zákona č. 250/2021 Sb.

Proč nejsou zveřejněna všechna platná „osvědčení“ a „oprávnění“?

TIČR může zveřejnit pouze údaje dané zákonem č. 250/2021 Sb. a vystavené v souladu s tímto zákonem, a to po jeho účinnosti,
tedy od 1. 7. 2022.

Jak často bude probíhat zveřejnění údajů?

Zápis do evidence revizních techniků a oprávnění bude probíhat do 24 hodin od vystavení konečného dokumentu automaticky,
tedy bez „ručního přepisování“ nebo provádění činností nějaké obsluhy.

Proč nejsou zveřejněny i databáze montážníků plynových zařízení či obsluhy kotlů?

TIČR může zveřejnit pouze údaje dané zákonem č. 250/2021 Sb. a vystavené v souladu s tímto zákonem. Zveřejnění těchto evidencí tam uvedeno není.

Jak si můžu ověřit údaje oprávnění a osvědčení vydaných dle zákona č. 174/1968?

Ověřování údajů oprávnění a osvědčení vydaných dle zákona č. 174/1968 probíhá tak jako dosud zaslaným dotazem na ověření údajů na posta@ticr.cz, případně písemně.

Proč nejsou zveřejněny kompletní seznamy, ale musí se údaje vybírat podle formuláře pro hledání?

Chceme usnadnit hledání konkrétních údajů daného subjektu (revizního technika) a jeho dokumentů vydaných
podle zákona č. 250/2021 Sb.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.