Učební texty pro zkoušky revizních techniků elektrických zařízení

Páté aktualizované vydání

 

Nabízíme publikaci Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN v pátém aktualizovaném vydání. Je určena jako studijní materiál pro ověřování odborné způsobilosti revizních techniků elektrických zařízení. Texty jsou vhodné i pro ostatní elektrotechnickou veřejnost a další zájemce o elektrická zařízení.

kniha     Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN
    Páté aktualizované vydání.
    Celková cena knihy:
    1 - 19ks = 1000,- Kč/ks
    20 - 49ks = 800,- Kč/ks
    50 a více ks = 600,- Kč/ks

    ceny vč. DPH 10%
    poštovné dle aktuálního ceníku České pošty
    Objednávky vyřizuje uctarna@ticr.cz
    

ČSN nebo jejich části nesmějí být podle ustanovení § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozmnožovány a rozšiřovány bez souhlasu poskytovatele. Citace ČSN použité v této publikaci jsou uveřejněny se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Plné texty českých technických norem jsou dostupné v Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci nebo prostřednictvím služby ČSN online (https://csnonline.agentura-cas.cz/ nebo https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/).

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru