Učební texty pro zkoušky revizních techniků elektrických zařízení

Je k dispozici čtvrté aktualizované vydání

Nabízíme publikaci Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN ve čtvrtém aktualizovaném vydání. Je určena jako studijní materiál pro ověřování odborné způsobilosti revizních techniků elektrických zařízení. Texty jsou vhodné i pro ostatní elektrotechnickou veřejnost a další zájemce o elektrická zařízení.

kniha     Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN
    Čtvrté aktualizované vydání
    Celková cena knihy:
    1 - 19ks = 966,- Kč
    20 - 49ks = 783,- Kč
    50 a více ks = 580,- Kč

    ceny vč. DPH 10%
    poštovné dle aktuálního ceníku České pošty
    Objednávky vyřizuje uctarna@ticr.cz
    

ČSN nebo jejich části nesmějí být podle ustanovení § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozmnožovány a rozšiřovány bez souhlasu poskytovatele. Citace ČSN použité v této publikaci jsou uveřejněny se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Kompletní znění českých technických norem je dostupné v Informačním centru ÚNMZ, nebo prostřednictvím služby ČSN online pro firmy s více uživateli, nebo ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru