Elektronická podatelna

 

Elektronická podatelna Technické inspekce České republiky je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. elektronických podatelnách.


 

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Technické inspekci České republiky

 

 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Technická inspekce České republiky, U Balabenky 6, 180 00 Praha 8
Na podatelně jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání.


Úřední hodiny podatelny:

pondělí  8:00 – 12:00
úterý    8:00 – 12:00
středa   8:00 – 12:00
čtvrtek  8:00 – 12:00Elektronická adresa podatelny: 
epodatelna@ticr.cz
(Maximální velikost jedné zprávy je 5 MB)


Identifikátor datové schránky Technické inspekce České republiky:
yt499qv
(Celková velikost kompletní datové zprávy, tedy obálky a příloh převedených do Base64 formátu může dosáhnout řádově až 25 MB)


Další možnosti elektronické komunikace:
posta@ticr.cz
(Maximální velikost jedné zprávy je 5 MB)

 

 

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých Technická inspekce České republiky přijímá dokumenty v digitální podobě:

Textové formáty:
ZFO (je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)
XML
HTML/HTM
TXT
RTF
DOC/DOCX
ODT
XLS/XLSX
PPT/PPTX
PDF
PDF/A

Ostatní formáty:
PNG
TIF/TIFF
JPG
JPEG
GIF

 

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých Technická inspekce České republiky přijímá dokumenty v digitální podobě:
CD, DVD, USB flash disk
Přenosné technické nosiče dat se vrací jen na vyžádání.

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Technickou inspekcí České republiky:
Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje datový formát, který Technická inspekce České republiky nepřijímá, nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

 

Důsledky doručení neúplného nebo nečitelného (poškozeného) dokumentu v analogové nebo digitální podobě:
V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený), a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě dokumentu vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, dokument Technická inspekce České republiky dále nezpracovává.
V případě, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Technická inspekce České republiky přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Technická inspekce České republiky přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat, a je možné z dokumentu určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu dokumentu ve spolupráci s odesílatelem odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, dokument Technická inspekce České republiky dále nezpracovává.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru