Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Technické inspekci České republiky

 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
Technická inspekce České republiky, U Balabenky 6, 180 00 Praha 8
Na podatelně jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání.

 

 

Úřední hodiny podatelny:

pondělí  8:00 – 12:00
úterý    8:00 – 12:00
středa   8:00 – 12:00
čtvrtek  8:00 – 12:00Elektronická adresa podatelny: 
epodatelnazavináčticr.cz
(Maximální velikost jedné zprávy je 5 MB)


Identifikátor datové schránky Technické inspekce České republiky:
yt499qv
(Celková velikost kompletní datové zprávy, tedy obálky a příloh převedených do Base64 formátu může dosáhnout řádově až 25 MB)


Další možnosti elektronické komunikace:
postazavináčticr.cz
(Maximální velikost jedné zprávy je 5 MB)

V případě, že jsou dokumenty předané jednotlivým zaměstnancům prostřednictvím jejich úřední emailové adresy, osobně nebo prostřednictvím úřední emailové adresy pobočky, jsou dokumenty považovány za doručené Technické inspekci České republiky až v okamžiku, kdy je zaměstnanec předá k evidenci podatelně. Pro tyto dokumenty platí stejné podmínky jako pro dokumenty přijímané podatelnou (maximální velikost zprávy, přijímané formáty dokumentů, apod.) 

 

 

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých Technická inspekce České republiky přijímá dokumenty v digitální podobě:

⇛ ZFO (602XML Filler dokument) - pouze pro komunikaci s Technickou inspekcí České republiky
  prostřednictvím datové schránky
⇛ TXT (prostý text)
⇛ RTF (Rich Text Format)
⇛ DOC/DOCX (MS Word Document)
⇛ XLS/XSLX (MS Excel)
⇛ PPT/PPTX (MS PowerPoint Presentation)
⇛ PDF (Portable Document Format)
⇛ PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), ISO 19005
⇛ PNG (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948
⇛ TIF/TIFF (Tagged Image File Format), revize 6 - nekomprimovaný
⇛ JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), ISO/IEC 10918
⇛ GIF (Graphics Interchange Format)
⇛ MPEG-1 (Moving Picture Experts Group Phase 1), ISO/IEC 11172
⇛ MPEG-2 (Moving Picture Experts Group Phase 2), ISO/IEC 13818
⇛ MPEG-4 (Moving Picture Experts Group Phase 4), ISO/IEC 14496-3
⇛ MP2 (MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II)
⇛ MP3 (MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III)
⇛ WAV (Waveform audio format), modulace PCM (Pulse-code modulation)
⇛ ISDOC (Information System Document)
⇛ XML (Extensible Markup Language Document) podle schématu XML pro výměnu dokumentů
a jejich metadat mezi elektronickým systémem spisové služby stanoveného národním
standardem nebo datový formát XML (Extensible Markup Language Document) podle
schématu XML pro vytvoření datového balíčku SIP stanoveného národním standardem,
který obsahuje metadata podle schématu XML pro zaznamenání popisných metadat
uvnitř datového balíčku SIP stanoveného národním standardem.

 

 

Podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě komprimované v těchto formátech:

⇛ ZIP
⇛ 7-Zip
⇛ RAR

 

 

Podatelna nepřijímá dokumenty chráněné heslem.
Dokumenty zasílané prostřednictvím odkazů na jejich uložení (např. zasílané s odkazem na www.uschovna.cz apod.), dále zasílané jako zprávy/dotazy z webových portálů (např. www.zivefirmy.cz apod.) podatelna nepřijímá.

 

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých Technická inspekce České republiky přijímá dokumenty v digitální podobě:
CD, DVD, USB flash disk
Přenosné technické nosiče dat se vrací jen na vyžádání.

 

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Technickou inspekcí České republiky (dále jen TIČR):
Pokud je v digitální podobě dodán dokument, který nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, obsahuje chybný datový formát nebo datový formát, ve kterém nejsou TIČR dokumenty přijímány nebo je umístěn na jiném technickém nosiči dat, než na kterém jsou TIČR dokumenty přijímány a lze z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, TIČR vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění, do odstranění vady TIČR dokument nezpracovává. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, TIČR dokument nezpracovává.

 

 

Důsledky doručení neúplného nebo nečitelného (poškozeného) dokumentu v analogové nebo digitální podobě:
V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený), a TIČR je schopna určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, TIČR vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a do odstranění vady TIČR dokument nezpracovává. Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, TIČR dokument dále nezpracovává. Není-li TIČR schopna určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, TIČR dokument dále nezpracovává.

V případě, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém TIČR přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém TIČR přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat, a TIČR je schopna z dokumentu určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, TIČR vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a do odstranění vady TIČR dokument nezpracovává. Nepodaří-li se vadu dokumentu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, TIČR dokument dále nezpracovává. Není-li TIČR schopna určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, TIČR dokument dále nezpracovává.

 

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.