Technická inspekce České republiky využívá pro zadávání veřejných zakázek elektronické tržište Gemin.

Profil zadavatele

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru