INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ WEBU A SLUŽEB


GDPR General Data Protection Regulation - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby).

Zpracování osobních údajů upřesňuje dále zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Technická inspekce České republiky (dále také jen „TIČR“) jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) informuje tímto uživatele webu, žadatele o činnosti TIČR, případně další zájemce o služby TIČR (dále jen „subjekt údajů“), o zásadách ochrany osobních údajů, způsobem a v rozsahu, který stanoví platné právní předpisy České republiky a Evropské unie.


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ


TIČR zpracovává osobní údaje subjektu údajů za účelem

  - splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, podle článku 6 nařízení EU 2016/679, odst.1, písm. c) a zákona č.110/2019
    § 5 písm. a).

  - splnění právní povinnosti zajišťuje TIČR (pověřená organizace) podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti
    s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon. č. 250/2021 Sb.)

  - plnění dalších zákonných povinností správce jako státní příspěvkové organizace a povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů
    (např. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb.,
    o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.).

  - osobní údaje jsou rovněž zpracovávány pro účely výběrového řízení na pracovní místo u TIČR:

jedná se o osobní údaje uvedené v zaslaném životopise (dále jen CV), zaslání životopisu pro účel výběrového řízení je považováno za souhlas ke zpracování osobních údajů v CV uvedených. Nebude-li žadatel ve výběrovém řízení vybrán, bude mu CV zaslán zpět (doporučeně, do vlastních rukou).


KATEGORIE A ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


TIČR zpracovává osobní údaje, které získá od subjektu údajů na základě žádosti o výkon plnění povinností pověřené organizace TIČR podle zákona č. 250/2021 Sb.

Jedná se zejména o identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu), kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail) a další údaje nezbytné pro řádné plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 250/2021 Sb.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém byly správci poskytnuty.


DOBA ZPRACOVÁNÍ


Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou je správce povinen/ oprávněn podle zvláštních předpisů tyto údaje uchovávat, případně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazku.


ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZABEZPEČENÍ


TIČR zpracovává výhradně osobní údaje, které mu subjekt osobních údajů sdělí dobrovolně, například webové formuláře (žádosti), prostřednictvím e-mailu (objednávka, žádost), apod. a pouze pro účely, pro které byly správci poskytnuty, např. i při zpracování odpovědi na dotaz.

Osobní údaje jsou zpracovávány s využitím výpočetní techniky i manuálně zaměstnanci správce při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Získané osobní údaje nejsou prostřednictvím TIČR zpřístupňovány třetím stranám, nicméně mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny příslušným státním orgánům a osobám, které mají zákonné právo tyto informace po správci požadovat.

Veškeré osobní údaje, které subjekt údajů správci poskytne, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. TIČR používá taková bezpečnostní opatření, která je možné s ohledem na aktuální stav technologií po správci rozumně vyžadovat, aby bylo minimalizováno riziko neoprávněného přístupu k poskytnutým osobním údajům.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


Subjekt údajů má veškerá práva, která mu garantují platné a účinné české a evropské právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
TIČR si vyhrazuje právo zamítnout požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí (např. zásadní změnu stávajícího postupu), ohrožují soukromí ostatních nebo by byly velmi obtížně proveditelné.

Pověřenec: Lenka Štefková

e-mail: povereneczavináčticr.cz

Obecné kontakty TIČR

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.