Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Podávání žádostí o poskytnutí informace k Technické inspekci České republiky (dále jen „TIČR“) a jejich poskytování se řídí
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o poskytnutí informace se podává písemně na formuláři DOC, PDF.

Písemná žádost se adresuje TIČR prostřednictvím pošty na adresu U Balabenky 1906/8, Praha 8, 180 00 či prostřednictvím elektronických kontaktů: email: posta@ticr.cz, datová schránka: yt499qv. Odpověď se žadateli poskytne ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 15 dnů, případně se ve lhůtě 7 dnů poskytne odkaz na již zveřejněnou informaci.

Z žádosti musí být zřejmé, že je určena TIČR, a že se jí žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba v žádosti uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Pokud žádost neobsahuje výše uvedené údaje, je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace jí je požadována, je formulována příliš obecně, či není podána předepsaným způsobem, vyzve TIČR žadatele ve lhůtě sedmi dnů od podání žádosti, aby ji doplnil či upřesnil. Pokud ten tak do třiceti dnů neučiní, TIČR jeho žádost bez dalšího odloží.

Proti rozhodnutí TIČR o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Rozhodnutí je doručeno dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od jeho uložení na poště.

TIČR za poskytnutí informací obecně vyžaduje finanční úhradu. Úhrada se řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací, který je k dispozici na podatelně TIČR a zde.

Výroční zprávy TIČR

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.