Nepotřebný majetek

Technická inspekce České republiky ve smyslu ustanovení § 19, odst. 3, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů v tuto chvíli nenabízí dalším organizačním složkám státu a státním organizacím žádný nepotřebný movitý majetek.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.