1) Co je obsahem vyhlášky č. 73/2010 Sb.

Tato vyhláška v § 1:

 

a) stanoví vyhrazená elektrická technická zařízení (dále jen „zařízení“), jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti,

b) se nevztahuje na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů,

c) byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

(1) Zařízeními jsou zařízení

a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,

b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

(2) Zařazení zařízení do tříd a skupin je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.


2) Jaké je rozdělení vyhrazených technických zařízení elektro do tříd a skupin

Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb. je vyhrazené technické zařízení elektro zařazeno do tříd a skupin:

 

Zařízení třídy I.

Skupina A

Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Skupina B

Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace

Skupina C

Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních

Skupina D

Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob

Skupina E

Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D

Zařízení třídy II.

Skupina A

Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW

Skupina B

Zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW

Skupina C

Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru

Skupina D

Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem

Skupina E

Zařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech

Skupina F

Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob

Skupina G

Zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou prováděny bourací práce

Skupina H

Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy

Skupina I

Zařízení v zemědělských stavbách

Skupina J

Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I. skupině EDruh a rozsah požadovaného oprávnění podle následujícího členění:

DRUH

A

Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu

B

Zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu

ROZSAH

E1X

Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného

E2X

Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného

E3X

Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

E4X

Vyjmenovaná zařízení z položky podle E2X

Poznámka: X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízení podle A nebo B, anebo pro oprávnění k druhu zařízení podle A i oprávnění k druhu zařízení podle B


3) Je nutné v souvislosti s novou vyhláškou č. 73/2010 Sb. provádět výměnu stávajících Osvědčení a Oprávnění? Nastanou nějaké změny ve vydávání Osvědčení a Oprávnění?

Ve vyhlášce je nově uvedena tabulka s rozsahy. Rozdělení je vytvořeno na základě praktických zkušeností a uvedení rozsahů ve vyhlášce, tento stav zviditelňuje a fixuje. Uvedením tabulky nedochází k žádné změně oproti dosavadnímu stavu používaného pro Oprávnění i Osvědčení. Stávající oprávnění zůstávají nadále v platnosti bez jakékoliv další ekonomické, nebo administrativní zátěže jeho držitelů, vyhláška do nich nezasahuje, čímž je zachována kontinuita bez nutnosti provádět změny.


4) Je vyhláška č. 73/2010 Sb. v souladu s právními předpisy EU?

Vyhláška je slučitelná s právem Evropských společenství, a to se směrnicí Rady č. 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků při používání pracovního zařízení a její pozměňovací směrnicí Rady č. 95/63/ES ze dne 5. prosince 1995. Jde o transpozici požadavků této směrnice stanovující v čl. 4a odst. 1 povinnost zaměstnavatele zajistit, „aby zařízení, jehož bezpečnost závisí na podmínkách instalace, podléhalo kontrole (po instalaci a před prvním uvedením do provozu) a kontrole po každé montáži na jiném pracovišti nebo na jiném místě odborně způsobilými osobami ve smyslu vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí, za účelem zajištění správné instalace a fungování tohoto zařízení.“


5) V příloze č. 2, bodu 1 je stanoveno, že právnické a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě oprávnění a je možné toto ustanovení blíže specifikovat?

a) Fyzická nepodnikající osoba, která je v zaměstnaneckém poměru s právnickou osobou, jejíž předmětem podnikatelské činnosti nejsou montáže, opravy, revize a zkoušky zařízení. Tato fyzická osoba uvedené činnosti vykonává pouze pro svého zaměstnavatele.
Fyzická osoba, ani zaměstnavatel nepotřebuje ke své činnosti „Oprávnění“.

b) Fyzická nepodnikající osoba, která je v zaměstnaneckém poměru s právnickou osobou, jejíž předmětem podnikatelské činnosti jsou montáže, opravy, revize a zkoušky zařízení. Tato fyzická osoba uvedené činnosti vykonává pouze pro svého zaměstnavatele.
Fyzická osoba nepotřebuje ke své činnosti „Oprávnění“.
Právnická osoba – zaměstnavatel – musí mít ke své činnosti „Oprávnění“.

c) Fyzická osoba podnikající, jejíž předmětem podnikatelské činnosti jsou montáže, opravy, revize a zkoušky zařízení a plnění nádob plyny.
Fyzická osoba musí mít ke své činnosti „Oprávnění“.


6) Co má obsahovat revizní zpráva elektro

Zpráva o revizi obsahuje zejména

a) určení druhu revize, identifikaci a rozsah zařízení,      

b) data zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika,

d) soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad nebo neshod,

e) další údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení,

f) závěrečné zhodnocení bezpečnosti zařízení.


7) Vyjádření Technické inspekce České republiky k problematice hromosvodů

Na Technickou inspekci České republiky se obrací odborná technická veřejnost, aby se vyjádřila k problematice hromosvodů po vydání společného stanoviska Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Odboru technické harmonizace a ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k problematice platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách zveřejněného ve Věstníku č. 1/2013 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ze dne 8. 11. 2012 pod č. 01/13, neboť technická inspekce České republiky je organizací státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení a v souladu s vyhláškou č. 73/2010 Sb., vydává ve stanovených případech odborná a závazná stanoviska k bezpečnosti těchto zařízení. viz. knihovna


8) Aktivní hromosvody

Nabízíme pomůcku k řešení: ke stažení souhrn legislativy týkající se této problematiky a schéma řešení.

 

Stanovisko TIČR k problematice aktivních hromosvodů

Odborné stanovisko k problematice aktivních hromosvodů. - (4. května 2012)


T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.