1) Potřebuji nové osvědčení a dosud jsem žádné neměl.

Formuláře žádostí (osvědčení) jsou uvedeny na tomto webu www.ticr.cz v sekci „Žádosti a formuláře příslušné odbornosti. Zkoušky montérů se zpravidla provádějí na příslušné pobočce TIČR, případně na dohodnutém místě (školicí středisko, výrobní závod, apod.).

Zkoušky revizních techniků Ověření odborné způsobilosti revizních techniků dle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. na vyhrazená technická zařízení je možné provádět pouze na pobočkách TIČR.
Výjimku z výše uvedeného nařízení může udělit pouze ředitel TIČR. Týká se pouze ověření odborné způsobilosti zaměstnanců u firemních žádostí v místě sídla žadatele.

Zkouška je písemná a ústní. Na webu TIČR je u každého druhu VTZ zveřejněno kompletní znění otázek pro písemnou část zkoušky pro montáže a opravy, revize a zkoušky, ze kterých jsou pro konkrétní rozsah generovány testové otázky náhodným výběrem (15 otázek a 3 možnosti odpovědí).

U nových žadatelů RT se provádí písemná část zkoušky také z Obecného testu a u ústní části zkoušky jsou žadatelem předkládány návrhy revizních zpráv. U zkoušek na zkušební techniky odbornosti plyn předkládá návrhy Protokolů o zkouškách provedených na plynovém zařízení.

Úhrada poplatku za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, případně objednatelem předem výhradně bezhotovostně, respektive v hotovosti pouze na pokladně TIČR (viz poučení v pozvánkách a potvrzení objednávek). V případě, že částka není uhrazena, prověření odborné způsobilosti nebude provedeno. O této skutečnosti (telefonicky nebo e-mailem) informuje TIČR žadatele nebo kontaktní osobu objednatele a dohodne další postup.

Dnem doručení žádosti včetně předepsaných příloh je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše úhrady. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Osvědčení je vydáváno po úspěšně vykonané zkoušce na příslušné pobočce TIČR nejpozději do 30 dnů. Jeho platnost je 5 let.

MONTÁŽE A OPRAVY, REVIZE a ZKOUŠKY        

Montáží a opravami zařízení podle §6 odst.(2) vyhl. č.21/1979 Sb., mohou být pověřeny jen osoby, které byly seznámeny v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškoleny. Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu a musí složit zkoušky na TIČR. Zaškolení může být provedeno např. školicími středisky, případně revizním technikem plynových zařízení (PZ) s doloženým osvědčením a oprávněním příslušného rozsahu anebo jiným prokazatelným způsobem. Potvrzení o zaškolení se provede přímo v žádosti.

Revize a zkoušky podle §11 (2) vyhl. 85/1978 Sb. v platném znění může provádět pracovník přihlášený k prověření odborné způsobilosti na TIČR, musí být zdravotně způsobilý a musí:

a) mít vysokoškolské vzdělání technického směru a nejméně jeden rok odborné praxe nebo

b) mít úplné střední odborné vzdělání technického směru a nejméně tři roky odborné praxe nebo

c) být vyučen v příslušném oboru a mít nejméně 10 let praxe; v tomto případě však může být pracovník pověřen jen zkouškami zařízení.


2) Potřebuji osvědčení, u stávajícího mi končí platnost.

Pokud potřebujete prodloužit platnost stávajícího osvědčení, doporučujeme alespoň 2 měsíce předem zaslat na TIČR příslušnou žádost.

Formuláře žádostí (osvědčení) jsou uvedeny na tomto webu www.ticr.cz v sekci plynová zařízení. Žádost se dělí na individuální a hromadnou objednávku (žádá organizace hromadně pro více než 1 osobu). K žádosti přiložte všechny předepsané přílohy včetně kopie stávajícího osvědčení.

Zkoušky montérů se zpravidla provádějí na příslušné pobočce TIČR, případně na dohodnutém místě (školicí středisko, výrobní závod, apod.).

Zkoušky revizních techniků se přednostně provádějí na příslušné pobočce TIČR. Výjimky povoluje ředitel TIČR na základě písemné žádosti.

Zkouška je písemná a ústní. Na webu TIČR je zveřejněno kompletní znění otázek pro písemnou část zkoušky pro montáže a opravy, revize a zkoušky, ze kterých jsou pro konkrétní rozsah generovány testové otázky náhodným výběrem (15 otázek a 3 možnosti odpovědí). U nových žadatelů se provádí písemná část zkoušky také z Obecného testu. U ústní zkoušky jsou žadatelem – revizním technikem - předkládány návrhy revizních zpráv, u zkušebních techniků návrhy Protokolů o zkouškách provedených na plynovém zařízení. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví bez řádné omluvy, TIČR zpracuje Usnesení o zastavení správního řízení a zašle žadateli, správní řízení bude tímto zastaveno.

Úhrada poplatku dle vyhlášky o poplatcích č. 398/2001 Sb. za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, případně objednatelem předem výhradně bezhotovostně, respektive v hotovosti pouze na pokladně TIČR (viz poučení v pozvánkách a potvrzení objednávek). V případě, že částka není uhrazena, prověření odborné způsobilosti nebude provedeno. O této skutečnosti (telefonicky, e-mailem nebo faxem) informuje TIČR žadatele nebo kontaktní osobu objednatele a dohodne další postup.

Osvědčení je vydáváno po úspěšně vykonané zkoušce na příslušné pobočce TIČR nejpozději do 30 dnů. Jeho platnost je 5 let.

MONTÁŽE A OPRAVY, REVIZE a ZKOUŠKY

I v případě prodloužení platnosti osvědčení platí pro montéry povinnost zaškolení takto:

montáží a opravami zařízení podle §6 odst.(2) vyhl. č.21/1979 Sb., mohou být pověřeny jen osoby, které byly seznámeny v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškoleny. Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a odbornou praxi dokládají příslušným potvrzením (viz obsah žádosti). Zaškolení může být provedeno např. školicími středisky, případně revizním technikem plynových zařízení (PZ) s doloženým osvědčením a oprávněním příslušného rozsahu anebo jiným prokazatelným způsobem. Potvrzení o zaškolení se provede přímo v žádosti.

INDIVIDÁLNÍ ŽÁDOST (žádá osoba sama za sebe)

Zašlete žádost (osvědčení) na adresu příslušné pobočky TIČR. Dnem doručení žádosti včetně předepsaných příloh je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše úhrady. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

HROMADNÁ OBJEDNÁVKA (žádá organizace hromadně pro více než 1 osobu)

Hromadnou objednávku zasílá organizace na adresu příslušné pobočky TIČR spolu s individuálními žádostmi jednotlivých žadatelů (montérů, revizních techniků). Dnem doručení žádosti včetně předepsaných příloh je zahájeno správní řízení. TIČR zašle pořádající organizaci Potvrzení objednávky s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně komplexní výše úhrady (za všechny žadatele). V případě nekompletnosti žádosti bude organizace písemně vyzvána k odstranění nedostatků v jednotlivých žádostech (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Provedení zkoušky se zpravidla provádí na TIČR, případně na dohodnutém místě (školicí středisko, výrobní závod, apod.).

Úhrada poplatku dle vyhlášky o poplatcích č. 461/2013 Sb. za prověření odborné způsobilosti fyzických osob je prováděna žadatelem, případně objednatelem předem výhradně bezhotovostně, respektive v hotovosti pouze na pokladně TIČR (viz poučení v pozvánkách a potvrzení objednávek). V případě, že částka není uhrazena, prověření odborné způsobilosti nebude provedeno. O této skutečnosti (telefonicky, e-mailem nebo faxem) informuje TIČR žadatele nebo kontaktní osobu objednatele a dohodne další postup.

Osvědčení je vydáváno po úspěšně vykonané zkoušce na příslušné pobočce TIČR nejpozději do 30 dnů. Jeho platnost je 5 let. V případě neúspěšné zkoušky se osvědčení nevystavuje a TIČR vrátí žadateli pouze částku za vystavení osvědčení.


3) Potřebuji si rozšířit rozsah ve stávajícím osvědčení

V případě, že požadujete rozšíření stávajícího rozsahu osvědčení, prověří se Vaše odborná způsobilost pouze v rozsahu, o který se rozšiřuje původní osvědčení. V případě, že se dostavíte ke zkoušce do 1 roku od vydání osvědčení, budete v písemné části zkoušky provádět pouze odborné testy, test z obecných znalostí nevypracovává. Pozor, montér PZ musí být zaškolen v rozsahu, o který rozšiřuje.

Zašlete žádost (osvědčení) na adresu příslušné pobočky TIČR. Dnem doručení žádosti včetně předepsaných příloh je zahájeno správní řízení. TIČR Vám zašle Pozvánku ke zkoušce s uvedením termínu, místa a dalších podmínek zkoušky včetně výše úhrady. V případě nekompletnosti žádosti budete písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). K žádosti doložte:

-       kopii stávajícího osvědčení

-       doklad o vzdělání

-       doklad o zdravotní způsobilosti pro danou činnost, pokud je původní doklad starší více než 1 rok;

-       montér: doklad o zaškolení PZ

Další postup je shodný s výše uvedeným bodem č. 2. Výjimku zde tvoří Vystavení osvědčení - po úspěšném prověření odborné způsobilosti je žadateli vystaveno osvědčení do 30 pracovních dnů od vykonání zkoušky s uvedením data platnosti, které je shodné s datem platnosti původního rozšiřovaného osvědčení.


4) Potřebuji Oprávnění.

OPRÁVNĚNÍ K MONTÁŽI A OPRAVÁM, REVIZÍM A ZKOUŠKÁM ZAŘÍZENÍ A PLNĚNÍ NÁDOB PLYNY

Prověření odborné způsobilosti zahajuje pobočka TIČR na základě žádosti organizace nebo podnikající fyzické osoby. Jednotný vzor žádostí TIČR je uveden na na webových strankách TIČR.

Pokud žádost obsahuje základní odborné náležitosti pro zahájení prověrky odborné způsobilosti k vydání oprávnění, je písemně žadateli oznámeno datum zahájení šetření, rozsah a určení úhrady. Účtování je prováděno dle ustanovení vyhlášky o poplatcích č. 461/2013 Sb. (v některých případech včetně cestovních náhrad), tj. před zahájením šetření.

O každém provedeném šetření odborné způsobilosti je vystaven zápis, ve kterém jsou konstatovány a zhodnoceny všechny zjištěné skutečnosti. Závěrem tohoto zápisu je jednoznačně zhodnocen výsledek šetření z hlediska splnění či nesplnění požadavků pro vydání oprávnění. Zápis o šetření odborné způsobilosti podepisuje inspektor spolu s žadatelem nebo statutárním zástupcem organizace (za žadatele), příp. jinou pověřenou osobou. V případě nesplnění podmínek pro vydání oprávnění pozastavuje TIČR jeho šetření do doby splnění podmínek a postupuje dle správního řádu.

VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ

V případě kladného výsledku šetření odborné způsobilosti se vystavuje pro žadatele oprávnění. Vystavené oprávnění je opatřeno evidenčním číslem a v podmínkách platnosti zakotvena vazba na dodržování podmínek zjištěných při šetření odborné způsobilosti podle provedeného zápisu. Rozsah osvědčení pro naplnění této podmínky může splňovat i více pracovníků žadatele s různým rozsahem osvědčení. Žadatel také nemusí uplatnit celý rozsah, který má uveden na osvědčení, pro vydání oprávnění, ale pouze jeho požadovanou část.

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE

Stanovení odpovědného zástupce (OZ) je podmínkou u podnikajících právnických osob anebo je-li fyzická osoba bez odborné způsobilosti. Odborná způsobilost jednoho OZ, anebo ve výjimečných případech max. dvou OZ musí pokrývat celý požadovaný rozsah žadatele, přičemž musí být stanovena a písemně doložena odpovědnost každého OZ za svůj konkrétní rozsah.

Odpovědným zástupcem může být:

- pro montáže a opravy - montér PZ nebo revizní či zkušební technik PZ;

- pro revize a zkoušky - revizní technik PZ;

- pro zkoušky (kromě revizí) zkušební technik PZ.

- pro plnění nádob plyny – pracovník obsluhy zařízení, revizní nebo zkušební technik PZ

včetně zaškolení v obsluze zařízení, montážní pracovník s osvědčením skupiny "c "

pro plnění nádob plyny.

Pracovník pověřený funkcí odpovědného zástupce musí být s organizací ve smluvním (např. pracovněprávním) vztahu podle příslušných zákonů.


5) Oprávnění pro zahraniční subjekty

Při prověřování odborné způsobilosti u zahraničních subjektů se postupuje v souladu s ustanovením zákona 222/2009 Sb. a zákona 174/1968 Sb. v platném znění.

Žádost o oprávnění zahraničního subjektu se podává na zvláštním formuláři (viz webové stránky TIČR sekce plynová zařízení). Žadatel podá svou žádost na jednotném kontaktním místě (JKM) příslušného obecního živnostenského úřadu, případně na ředitelství TIČR. Vyřízení žádosti zahraničního subjektu o vydání oprávnění spadá do kompetence vedoucího úseku plynových zařízení TIČR.

Odpovědným zástupcem pro montáže a opravy může být  pouze odborně způsobilá osoba, tj. montér PZ s příslušným rozsahem v dokumentu získaném v místě pořízení.

Odpovědným zástupcem pro revize a zkoušky prováděné dodavatelským způsobem může být  pouze revizní technik plynových zařízení s českým osvědčením a oprávněním v daném požadovaném rozsahu!


6) Potřebuji změnu v dokumentech.

Změna názvu, adresy podnikajícího subjektu, doplnění IČ (v době šetření ještě nebylo subjektu přiděleno)

Žadatel zašle na příslušnou pobočku TIČR žádost – viz jednotný vzor žádostí TIČR na www.ticr.cz. Úkon je administrativního charakteru a původní zápis vydaný ke stávajícímu oprávnění zůstává v platnosti.

Změna identifikačního čísla (IČ) subjektu

Žadatel zašle na příslušnou pobočku TIČR žádost – viz jednotný vzor žádostí TIČR na www.ticr.cz. V případě změny IČ subjektu se na žadatele pohlíží jako na nového žadatele o vydání oprávnění.

Změna rozsahu oprávnění (rozšíření)

Žadatel zašle na příslušnou pobočku TIČR žádost – viz jednotný vzor žádostí TIČR na www.ticr.cz. K žádosti se doloží kopie stávajícího oprávnění a jeho nedílná součást – zápis. S ohledem na příslušný požadavek změny rozsahu ve stávajícím oprávnění, sdělí písemně TIČR žadateli požadavky nutné k šetření.

Pokud držitel oprávnění k plnění nádob plyny rozšiřuje svoji činnost na další plnírny nebo ČS LPG nebo CNG (stávající nebo nové zařízení), je vydáno žadateli oprávnění k plnění nádob plyny, vztažené vždy ke konkrétnímu plnícímu zařízení a na konkrétní lokalitu (oprávnění nové).

Změna odpovědného zástupce (OZ)

Žadatel zašle na příslušnou pobočku TIČR žádost – viz jednotný vzor žádostí TIČR na www.ticr.cz. K žádosti se doloží kopii stávajícího oprávnění a jeho nedílné součásti – zápisu. TIČR sdělí písemně žadateli požadavky nutné k šetření, např. doložení pověření, kopie osvědčení, dokladu o zaškolení obsluhy, apod.

Omezení činnosti v oprávnění (snížení rozsahu)

V případě požadavku žadatele o omezení činnosti v oprávnění v souladu s nově vydaným osvědčením (např. po 5letech), jsou tyto skutečnosti zaznamenány v zápise o změnách v oprávnění, který je nedílnou součástí vydaného nového oprávnění. Šetření se provádí na příslušné pobočce TIČR.


7) Potřebuji Odborné a závazné stanovisko.

POSUZOVÁNÍ ZDA JSOU PŘI PROJEKTOVÁNÍ, KONSTRUKCI, VÝROBĚ, MONTÁŽI, PROVOZU, OBSLUZE, OPRAVÁCH, ÚDRŽBĚ A REVIZI PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ SPLNĚNY POŽADAVKY BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ve všech případech se inspekční činnost realizuje pro organizace nebo podnikající fyzické osoby tehdy, kdy tento subjekt dle vlastní vůle o výkon inspekce požádá. Tato činnost je prováděna v souladu se specifikací dle dohody a s ustanovením vyhlášky o poplatcích č. 461/2013 Sb. (v některých případech včetně cestovních náhrad).

Posuzování projektové dokumentace plynového zařízení

Inspekční činnost se realizuje k projektové dokumentaci stavby z hlediska bezpečnosti vyhrazených plynových zařízení (VPZ). Vyhodnocení inspekční činnosti se provádí podle obecně závazných právních předpisů, technických norem nebo aktuálních vědeckých a technických poznatků. Výsledkem je vydání Stanoviska – inspekční zprávy.

Posuzování provozní dokumentace zařízení nebo jejich části

Inspekční činnost se realizuje k průvodní a provozní dokumentaci VPZ nebo jejich částí z hlediska jejich bezpečnosti. Vyhodnocení inspekční činnosti se provádí podle obecně závazných právních předpisů, technických norem, bezpečnostně technických požadavků nebo aktuálních vědeckých a technických poznatků. Výsledkem je vydání Stanoviska – inspekční zprávy.

Posuzování bezpečnosti provozovaných zařízení

Inspekční činnost je zaměřena na bezpečnost provozovaných plynových zařízení. Pro vydání stanoviska k úrovni provozovaných zařízení je nutno předložit a posoudit např. výkresy sestav a hlavních celků, popis, technické hodnoty a funkce zařízení, záznamy o provedených kontrolách, zkouškách a revizích, Místní provozní řád, apod.

Vyhodnocení inspekční činnosti se provádí podle obecně závazných právních předpisů, technických norem nebo aktuálních vědeckých a technických poznatků. Výsledkem je vydání Stanoviska – inspekční zprávy.

Prohlídky, řízení a vyhodnocování zkoušek plynových zařízení

Technická inspekce ČR, podle §6a (1) písm. a) zákona č. 174/1968 Sb. při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení ve stanovených případech provádí prohlídky, řídí a vyhodnocuje zkoušky, kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení. Tyto stanovené případy vycházejí z prováděcí vyhlášky k výše uvedenému zákonu, tj. §3 odst. 8 vyhlášky č. 21/1979 Sb., kde se uvádí:

„Výrobní nebo montážní organizace je povinna písemně oznámit orgánu dozoru příslušnému podle umístění zařízení alespoň 15 dnů předem místo a dobu provádění zkoušek těchto zařízení:

a) pro plnění tlakových nádob plynem;

b) kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem;

c) pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem;

d) pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW;

e) na výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h;

f) na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m3/h.

Účelem provádění prohlídky, řízení a vyhodnocení zkoušky zařízení je posouzení shody, zda jsou při zkouškách zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení. Je prováděno porovnáním s příslušnými platnými právními předpisy a normami, s technickými pravidly, případně s technickými podmínkami výrobců. Je při tom brán zřetel na nejnovější poznatky rozvoje vědy a techniky v dané oblasti tak, jak byly deklarovány v odborných publikacích, vyjádřeních a stanoviscích SÚIP. Zkoušky jsou prováděny na vyhrazených plynových zařízeních, která jsou smontována a převážně stavebně dokončena. Podle druhu zařízení se inspektoři TIČR účastní zejména zkoušek tlakových (např. VTL plynovody) a funkčních (např. VTL regulační stanice, plynové kotle a pece nad 3,5 MW, apod.).

Podle §3 odst. 9 vyhlášky 21/1979 Sb. výše uvedená zařízení může výrobní nebo montážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné zkoušce zařízení potvrzené TIČR.


8) Potřebuji posoudit zařízení, na které se nevztahuje působnost státního odborného dozoru (SOD).

Technická inspekce ČR může na základě podané žádosti posoudit např. plynové zařízení, které je v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení, a to za úhradu podle příslušných předpisů.


9) Závazné a odborné stanovisko TIČR ke stabilním hasicím zařízením

Stabilní hasicí zařízení jsou sestavena ze zdroje např. svazky tlakových lahví s obsahem plynu, který slouží jako hasivo (dusík, oxid uhličitý, apod.) a potrubí, kterým plyn na základě daného impulsu proudí za účelem trvalého a výrazného zvýšení požární bezpečnosti staveb.

Výše uvedená zařízení jsou považována:

 

a) za vyhrazená technická zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, nejsou-li stanovená k posuzování shody podle zvláštního zákona, a zároveň

 

b) za vyhrazená plynová zařízení - tlakové stanice - dle § 2 písm. c) včetně f) zařízení pro rozvod plynu dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. Přičemž tlakové stanice jsou souhrnné funkční celky, sloužící k odběru plynů ze tří a více kovových tlakových lahví k dopravě plynů. Součástí tlakové stanice jsou rovněž armatury, propojovací potrubí, zařízení pro úpravu tlaku, měřicí a zabezpečovací zařízení, apod.

V praxi je běžná kombinace jednoho druhu vyhrazeného technického zařízení s druhým, jako např. plynové a tlakové (viz plynové kotle teplovodní, parní apod.) a platná legislativa umožňuje i tuto kombinaci u stabilních hasicích zařízení. Tímto nejsou dotčeny ani právní, ani technické předpisy pro hasicí zařízení zejména vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 15 004-1.

 

V případě, že autorizovaná osoba vydává na stabilní hasicí zařízení výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců stavební technické osvědčení dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, je nutno dodržet ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. V něm se uvádí, že pakliže se na výrobek (systém, dílec, komponent nebo konstrukční prvek) vztahují jiné směrnice, nařízení či rozhodnutí, musí být současně splněny u stavebních výrobků i tyto požadavky (např. zákon 174/1968 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky).

 

Výrobci dnes vyrábějí, montují, zkoušejí a opravují stabilní hasicí zařízení dle ČSN EN 15 004-1 (389250) Stabilní hasicí zařízení – Část 1: Návrh instalace a údržba.

 

Prováděné pneumatické zkoušky potrubního rozvodu dle čl. 8.2.3.12 předmětné normy se zkušebním tlakem 3 bary (0,3 MPa) jsou nedostatečné, neboť provozní tlak plynu u hubice dosahuje běžně až 50 barů (5 MPa). Konstatujeme, že z výše uvedeného důvodu takto zkoušené zařízení není pro provoz bezpečné.

 

TIČR požaduje pro stabilní hasicí, jakožto vyhrazená plynová zařízení níže uvedenou odbornost:

 

a) montáž a opravy podnikající právnická a fyzické osoba - OPRÁVNĚNÍ dle vyhl. 21/1979 Sb. § 3

     v rozsahu dle § 2 písm. c) zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic (dle TIČR

     označení skupiny C2 pro technické plyny) a f) zařízení pro rozvod plynů (dle TIČR označení

     skupiny F6 rozvody technických plynů);

 

b) montáž a opravy fyzická osoba - OSVĚDČENÍ dle vyhl. 21/1979 Sb. § 6 v rozsahu dle § 2 písm. c) zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic (dle TIČR označení skupiny C2 pro technické plyny) a f) zařízení pro rozvod plynů (dle TIČR označení skupiny F6 rozvody technických plynů);

 

c)   revize a zkoušky podnikající právnická a fyzická osoba - OPRÁVNĚNÍ dle vyhl. 21/1979 Sb. § 3

     v rozsahu dle § 2 písm. c) zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic (dle TIČR

     označení skupiny C2 pro technické plyny) a f) zařízení pro rozvod plynů (dle TIČR označení

     skupiny F6 rozvody technických plynů);

d) revize a zkoušky fyzická osoba - OSVĚDČENÍ dle vyhl. 21/1979 Sb. § 6 v rozsahu dle § 2 písm. c) zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic (dle TIČR označení skupiny C2 pro technické plyny) a f) zařízení pro rozvod plynů (dle TIČR označení skupiny F6 rozvody technických plynů);

 

e) obsluha fyzická osoba - OSVĚDČENÍ dle vyhl. 21/1979 Sb. § 5 v rozsahu dle § 2 písm. c) zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic (dle TIČR označení skupiny C2 pro technické plyny) a f) zařízení pro rozvod plynů (dle TIČR označení skupiny F6 rozvody technických plynů);

 

f)   kontrola zařízení fyzická osoba - dle § 3 vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.

 

Organizace oprávněná k montážím nebo opravám zařízení je povinna zajistit zkoušku zařízení po dokončení montáže nebo rekonstrukce v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy a projektovou dokumentací, viz § 7 vyhl. č.21/1979 Sb.

 

Dále je dle §3 odst. 8 písm. c) povinna písemně oznámit organizaci státního odborného dozoru (TIČR) příslušné podle umístění zařízení alespoň 15 dnů předem místo a dobu provádění zkoušek zařízení pro rozvod plynů s vysokým tlakem, což v tomto případě jsou rozvody hasebního plynu stabilních hasicích zařízení. 


10) Závazné a odborné stanovisko TIČR pro plynovody s příslušenstvím a použitím technologie T.D.Williamson

A.)      Vrtací, balonovací a uzavírací zařízení T.D.WILLIAMSON umožňují montáž a opravu provozovaných plynovodů při provozním tlaku. Jmenovaná technologická zařízení nejsou vyhrazenými technickými zařízeními podle §6b, odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a tímto nejsou vyhrazenými technickými zařízeními plynovými dle §2 písm. f) vyhlášky ĆÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. v platném znění. Z těchto důvodů tato technologická zařízení nemusí být podrobena zkoušce těsnosti za přítomnosti revizního technika PZ. Po smontování zařízení, před vlastním vrtáním, stopplováním nebo vkládáním LOR zátky se musí ověřit těsnost všech rozebíratelných spojů. Tyto zkoušky těsnosti provádí zaškolení pracovníci TDW. O úspěšně provedené zkoušce těsnosti provedou zápis do stavebního deníku.

B.)      Vrtací, balonovací a uzavírací tvarovky, balonovací hrdla, návarky (například obtoková hrdla a tvarovky, napouštěcí návarky, návarky na vyrovnávání tlaků apod.), které se používají na vrtání a uzavírání plynovodů za provozu jsou vyhrazenými technickými zařízeními podle §6b, odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a tímto jsou vyhrazenými technickými zařízeními plynovými dle §2 písm. f) vyhlášky ĆÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. v platném znění. Zvláštní tvarovky, které je třeba na plynovod namontovat, se stávají součástí vyhrazeného plynového zařízení. Pro zjednodušení montážních prací bude tlaková zkouška dělené tvarovky provedena současně s ověřením těsnosti smontované vrtací sestavy provozním přetlakem plynu bez účasti revizního technika a v případě VTL plynovodu také bez účasti TIČR. Těsnost armatur a rozebíratelných spojů se ověřuje dle TPG 943 01 nebo jiným vhodným způsobem;   

C.)      Obtok je určen pro zajištění dočasného obtékání plynu místa opravy či montáže. Tím je umožněna plynulá dodávka plynu během oprav a montážních prací na plynovodech skupiny A a B dle TPG 702 04 za provozu. Obtok je vyhrazeným technickým zařízením je vyhrazeným technickým zařízením plynovým dle §2 písm. f) vyhlášky ĆÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. v platném znění. Při provádění zkoušek pevnosti a těsnosti u VTL ocelových obtoků je montážní organizace zároveň povinna dodržet §3 odst. 8, 9 a 10 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb.;

Z hlediska konstrukce je obtok kategorizován do dvou provedení:

a) Provedení flexibilní hadicí. V tomto případě se jedná o výrobek dle zákona č. 22/1997 Sb. v pl. znění. Hadice musí být mimo jiné doložena od výrobce protokolem o tlakové zkoušce. Tímto je ověřena pevnost materiálu a konstrukční provedení hadice. Po zprovoznění obtoku je nutné provést zkoušku těsnosti rozebíratelných spojů obtoku. Zkoušku provede pověřený pracovník s platným osvědčením TIČR, a to pěnotvorným roztokem (bez zástupce TIČR). O úspěšně provedené zkoušce těsnosti provede zápis do stavebního deníku.

b) Provedení z ocelových trub. V tomto případě se provede tlaková zkouška dle příslušných předpisů v platném znění (např. TPG 702 04:2010) za účasti revizního technika PZ a v případě VTL plynovodu také za účasti zástupce TIČR. Zkoušku provede pověřený pracovník s platným osvědčením TIČR. O úspěšně provedené zkoušce se provede zápis do stavebního deníku a revizní technik vystaví protokol o úspěšně provedené zkoušce, který potvrdí zástupce TIČR. Dle zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění bude následně vydáno závazné odborné stanovisko TIČR.


11) Určení nového rozsahu v osvědčení a oprávnění TIČR pro plynové hospodářství čistíren odpadních vod (ČOV)

Více informací k tématu se dozvíte z dokumentu:
Určení nového rozsahu v osvědčení a oprávnění plynového hospodářství ČOV 2019 (PDF)
Který se nachází v naší "knihovně".


T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.