1) Jaká je stanovena doba na vyproštění uvízlých osob z výtahu a na základě jakého nařízení nebo normy je tato doba stanovena?

Problematiku doby vyproštění osob uvízlých v kleci řeší norma ČSN EN 81-28:2003 v příloze B.3 viz níže:

B.3 Doba odpovědi
Vyprošťovací služba by měla zajistit, aby doba mezi přijetím informace nouzové signalizace a vysláním
potvrzení přijetí nouzové signalizace vyprošťovací službou nebyla za normálních podmínek delší než 5 minut.
Z tohoto důvodu potřebuje vyprošťovací služba dostatečné zajištění:
– kapacity hardwaru potřebného k zvládnutí počtu připojených výtahových zařízení (zvláště pak dostatečný
počet komunikačních prostředků);
– počtu osob i v tom případě, jestliže se vyprošťovací služba rozhodne ukončit prověřování nouzové signalizace;
– vyškolené osoby k vyprošťování uvězněných uživatelů;
– schopnost zálohování (viz B.6).
Po potvrzení příjmu nouzové signalizace by měla být doba zásahu na místě co nejkratší, tj. za normálních
podmínek ne delší než jednu hodinu, např. pokud nedojde k dopravní zácpě, není nepříznivé počasí atp.


2) Který předpis – zákon nebo vyhláška specifikuje osobu, která může provádět školení obsluh pracovních plošin. Rozšířený dotaz pak na jeřábníky a vazače a vydávání jeřábnických a vazačských průkazů, jestli je to potom jedno a oprávnění platí všeobecně pro zdvihací zařízení. Někde provádějí školení revizní technici zdvihacích zařízení, ale ani ti nejsou nikde uvedeni, že jsou k tomu oprávněni (u plynových zařízení to vyhláška stanoví).

 1. V žádném předpisu – zákoně, nebo vyhlášce není specifikovaná osoba školitele provádějící školení pracovních plošin.
V ČSN ISO 18878:2006 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy je uvedena organizace a rozsah školení.
V čl. 7.1 je uveden termín - kvalifikovaný školitel s odvolávkou na ČSN ISO 18893:2006.
V ČSN ISO 18893:2006 v čl. 3.10 je uveden termín - kvalifikovaná osoba a požadavky na jeho kvalifikaci.

2. V žádném předpisu - zákoně, nebo vyhlášce není specifikovaná osoba školitele-instruktora provádějící školení jeřábníků a vazačů.
V ČSN ISO 9926-1:1993 je jen uveden minimální rozsah výcviku, který se má poskytnout školeným jeřábníků.
Pro výcvik vazačů žádný předpis vydán nebyl.

Osoba provádějící školení obsluh pracovních plošin, jeřábníků a vazačů musí vlastnit živnostenský list dle zák. č. 455/1991 Sb.(Živnostenský zákon)
v platném znění, příl. č. 4, Živnost volná (K§25 odst.2), obor 72 – Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti.


3) Musí být věžový jeřáb (ale i jiné zdvihací zařízení) vybaven na nejvyšším bodě výložníku orientačním (varovným) světlem?

Problematiku vybavení nejvyššího bodu výložníku věžového jeřábu orientačním (varovným) osvětlením řeší v článku 2.4.6 ČSN 33 2550:1991
2.4.6
Věžové a montážní stavební jeřáby montované na volných prostranstvích musí být vybaveny překážkovými leteckými návěstidly. Světelná návěstidla je dovoleno připojit na samostatný zdroj nebo napájecí síť i před hlavním vypínačem.


4) Je v ČR platné osvědčení slovenského revizního technika a osvědčení na opravy vyhrazených zdvihacích zařízení. Jak je to s uznáním vzdělání ?

Osvědčení slovenského revizního technika tak i osvědčení na opravy vyhrazených zdvihacích zařízení jsou v České republice neplatná. Je nutno získat české osvědčení a oprávnění na tyto činnosti.
Strojní i elektrotechnické vzdělání těchto slovenských pracovníků je možno akceptovat.
V případě nejasností je možno se obrátit na příslušný krajský školský úřad.


5) Vzhledem k častým případům dodání technické dokumentace k zařízení v jiném jazyce (AJ/NJ) než v českém jazyce Vás žádáme, abyste objasnili pro naše dodavatele technického zařízení, zda musí být dodávaná dokumentace (návody pro obsluhu, údržbu a kontroly, výkresová dokumentace, elektrotechnické plány, hydr. plány a apod.) v českém jazyce.

Na zdvihací zařízení včetně na jejich dokumentaci se vztahuje Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění.
Na Váš konkrétní dotaz na dodání technické dokumentace v jiném než českém jazyce se vztahuje odstavec A přílohy č. 7 tohoto nařízení.

A . TECHNICKÁ DOKUMENTACE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
Tato část popisuje postup sestavování technické dokumentace. Technická dokumentace musí prokázat, že strojní zařízení splňuje požadavky tohoto nařízení. Musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro posouzení. Technická dokumentace musí být vyhotovena v jednom nebo více úředních jazycích členských států Evropské unie s výjimkou návodu k použití stroje, pro který platí zvláštní ustanovení bodu 1.7.4.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Ustanovení bodu 1.7.4.1 písm.b přílohy č.1
Pokud v úředním jazyku nebo jazycích země, ve které se má strojní zařízení používat, neexistuje „původní návod k použití", musí překlad do tohoto jazyka nebo jazyků zajistit výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo osoba uvádějící strojní zařízení do dané jazykové oblasti. Na překladu musí být uvedeno „překlad původního návodu k použití".

To znamená, že technická dokumentace může být v jiném jazyce (AJ/NJ), kromě návodu o použití,
který musí být přeložen do českého jazyku.


6) Je možné schválit vedení kabelu výtahovou šachtou?

Vedení kabelu výtahovou šachtou je v rozporu s čl. 5.8 ČSN EN 81-1+A3:2010 respektive ČSN EN 81-2+A3:2010.
Cituji čl. 5.8 - "Šachta musí sloužit výlučně provozu výtahu. Nesmí v ní být umístěna žádná elektrická vedení, nebo jiné díly, které k výtahu nepatří."


T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.