1. Činnosti podle § 6a odst. (1) zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění na úseku VT elektrických zařízeních

písmeno a)podávání odborných a závazných stanovisek o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení,

Tato činnost zahrnuje zejména:

  • posuzování dokončených montáží elektroinstalací, zařazených vyhláškou č. 73/2010 Sb. do třídy I.

Skupina A

Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Skupina B

Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace

Skupina C

Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních

Skupina D

Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob

Skupina E

Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D

  • posuzování projektových dokumentací elektrických zařízení

písmeno b) provádění prohlídek ve stanovených případech, řízení a vyhodnocování zkoušek, kterými se osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení, ve stanovených případech potvrzování úspěšných výsledků zkoušek,

  • posuzování v oblasti výroby elektrických zařízení vn

 

písmeno c) prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení a vydávání oprávnění k této činnosti,

  • vydávání oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení
  • vydávání oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení pro zahraniční subjekty, v souladu s §4 zákona č. 222/2009 Sb.

písmeno d) prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k montáži a opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a vydávání osvědčení k této činnosti.

  • prověřování odborné způsobilosti a vydávání osvědčení pro revizní techniky elektrických zařízení podle §9 vyhl. č. 50/1978 Sb. v platném znění,

 

Ing. Josef Vozobule – vedoucí úseku TIČR pro obor elektrická zařízení

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru