Doplňující informace k „Výzvě k případnému odstranění nedostatků“

Technická inspekce České republiky provádí sjednocení databáze živnostenských oprávnění živnostenských úřadů s databází Oprávnění k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (VTZ), vydaných Technickou inspekcí České republiky. V první etapě probíhá sjednocování jednotlivých opravnění k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních.

 

- Kdy nastává povinnost vlastnit Oprávnění TIČR k činnosti na VTZ?

V případě, že chcete začít, nebo již vykonáváte podnikatelskou činnost jakožto OSVČ na základě živnostenského oprávnění pro montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (příp. tlakových, zdvihacích, plynových zařízení), je povinností být současně držitelem Oprávnění, pro danný rozsah činnosti, které je vydáno Technickou inspekcí České republiky, v souladu s ustanovením § 6a odst. (1) písm. c) zák. č. 174/1968 Sb., O státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění.

- Z čeho tato povinnost vyplývá?

Tato povinnost vyplývá z §7 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kde je uvedeno, že "zvláštními podmínkami provozování této živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní právní předpisy vyžadují". Mezi tyto zvláštní právní předpisy patří i zák. č. 174/1968 Sb., O státním odborném dozoru nad bezpečností práce. V ustanovení § 6a odst. (1) tohoto zákona je uvedeno, že organizace státního odborného dozoru "ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montážím, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění".

- Případ, kdy Oprávnění TIČR dosud nevlastním a činnost vykonávám?

V případě, vykonávání podnikatelské činnosti, jakožto OSVČ na základě živnostenského oprávnění pro montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (příp. tlakových, zdvihacích, plynových zařízení) a nedisponování příslušným oprávněním vydaných Technickou inspekcí ČR, dochází ke správnímu deliktu na úseku vyhrazených technických zařízení dle §20 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

- Varianty postupů k odstranění případných nedostatků?

     » Nemáte vydáno Oprávnění od Technické inspekce České republiky dle zákona č. 174/1968 Sb. a v rámci výše uvedené živnosti
        provádíte podnikatelskou činnost.

        Řešení: Podat žádost o vydání Oprávnění dle zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění a navazující vyhlášky č. 73/2010 Sb. na
        předepsaném formuláři.


     » Máte vydáno Oprávnění od Technické inspekce České republiky dle zákona č. 174/1968 Sb., ale není v něm uvedeno IČ.

        Řešení: Prostřednictvím předepsané žádosti o vydání Oprávnění, vyplnit formulář včetně vyznačení v kolonce „typ žádosti“ možnost
        „změna údajů“ a dále vyplnit kolonku „IČ.“. Na základě čehož bude vystaveno nové, doplněné Oprávnění.


     » Máte či nemáte vydáno Oprávnění od Technické inspekce České republiky dle zákona č. 174/1968 Sb., ale v daném oboru nepodnikáte.

        Řešení: V tomto případě Vás tímto žádáme o podání této informace prostřednictvím emailu na adresu posta@ticr.cz

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.