Vzhledem ke spuštění nového typu formulářů je možné, že bude docházet k drobným problémům.
Omlouváme se za případné komplikace. Formulář, prosím, odesílejte i s případnými nesrovnalostmi.

 

 

Elektrická VTZ
Plynová VTZ
Tlaková VTZ
Zdvihací VTZ


Ostatní žádosti


Poučení:
Podaná žádost bude zpracována pouze v případě jejího kompletního vyplnění. Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. V případě nekompletnosti žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád). Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy, správní řízení bude zastaveno.
Vlastní šetření bude prováděno podle postupů a v termínech, odsouhlasených žadatelem a TIČR na základě podaného oznámení (případně vzájemné dohody).
Konečná fakturace bude provedena v souladu s ustanovením vyhlášky MPSV č. 398/2001 Sb., v platném znění a případných cestovních nákladů.
Odesláním žádosti žadatel potvrzuje souhlas s výše uvedeným.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru