Technická inspekce České republiky spustila do provozu nové webové formuláře žádostí. Prosíme vás o využívání těchto online formulářů, jejich zpracování je snazší, údaje se při evidování automaticky předvyplňují a žádosti jsou připraveny rychleji k vyřízení.
Pokud pošlete formuláře v papírové podobě, případně emailem, musíme je kompletně přepisovat a dochází ke zdržení. Zároveň vás žádáme, abyste již nevyužívali vzory žádostí z dřívějších let, ale aktuální formuláře, které jsou vyvěšeny na našich webových stránkách.

 

 

Rozdíl mezi "Osvědčením" a "Oprávněním" zjistíte v sekci "Dotazy a odpovědi".


Elektrická VTZ - Obecné podmínky pro činnost podle vydaného oprávnění na elektrických zařízeních
Plynová VTZ
Tlaková VTZ
Zdvihací VTZ


Ostatní žádosti


Poučení:
Podaná žádost bude zpracována pouze v případě jejího kompletního vyplnění. Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. V případě nekompletnosti žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád). Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy, správní řízení bude zastaveno.
Vlastní šetření bude prováděno podle postupů a v termínech, odsouhlasených žadatelem a TIČR na základě podaného oznámení (případně vzájemné dohody).
Konečná fakturace bude provedena v souladu s ustanovením vyhlášky MPSV č. 398/2001 Sb., v platném znění a případných cestovních nákladů.
Odesláním žádosti žadatel potvrzuje souhlas s výše uvedeným.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru