Technická inspekce České republiky spustila do provozu nové webové formuláře žádostí. Prosíme vás o využívání těchto online formulářů, jejich zpracování je snazší, údaje se při evidování automaticky předvyplňují a žádosti jsou připraveny rychleji k vyřízení.
Pokud pošlete formuláře v papírové podobě, případně emailem, musíme je kompletně přepisovat a dochází ke zdržení. Zároveň vás žádáme, abyste již nevyužívali vzory žádostí z dřívějších let, ale aktuální formuláře, které jsou vyvěšeny na našich webových stránkách.

 

 

Před vyplněním žádosti věnujte, prosím, pozornost těmto doporučením:

1) zvolte správný typ žádosti (POZOR: osvědčení nebo oprávnění)
   - osvědčení = „zkouška např. revizního technika, montéra, topiče“
   - oprávnění = „pro podnikání (buď podnikající fyzická osoba = OSVČ, nebo právnická osoba)“
   - bližší informace k rozdílu mezi osvědčením a oprávněním
2) zvolený formulář je nutné vyplnit do 20 minut po jeho otevření
3) ve formuláři musíte vyplnit pravdivé údaje včetně správného emailu;
   - v případě chybně uvedeného emailu neobdržíte zprávu potvrzující doručení Vašeho podání, zprávu potvrzující příjem Vašeho podání
     včetně ostatních dokumentů (např. pozvánku s výzvou o uhrazení poplatku a zálohy na cestovní náhrady, potvrzení žádosti s
     výzvou o uhrazení poplatku a zálohy na cestovní náhrady, výzvu k uhrazení poplatku a zálohy na cestovní náhrady atd.)
4) ve formuláři musíte vyplnit povinné údaje, které jsou označeny červenou barvou; v případě jejich nevyplnění nelze formulář odeslat
5) zpráva potvrzující doručení Vašeho podání se zasílá na email uvedený v žádosti do 4 pracovních dnů od odeslání formuláře
   - vzor zprávy potvrzující doručení Vašeho podání
6) zpráva potvrzující příjem Vašeho podání se zasílá na email uvedený v žádosti do 4 pracovních dnů od odeslání formuláře
   - vzor zprávy potvrzující příjem Vašeho podání
7) v případě, že žadatel do 4 pracovních dnů neobdrží na email uvedený v žádosti zprávu potvrzující doručení Vašeho podání, popř. zprávu potvrzující příjem Vašeho podání, považuje se podání za nedoručené
8) při komunikaci s Technickou inspekcí České republiky uvádějte identifikátor, který jste obdrželi ve zprávě potvrzující doručení Vašeho podání, popř. zprávě potvrzující příjem Vašeho podání

 

 

UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí o OSVĚDČENÍ je dočasně pozastaven.
Pro více informací navštivte Aktuality.

Elektronické formuláře pro:
Elektrická VTZ - Obecné podmínky pro činnost podle vydaného oprávnění na elektrických zařízeních
Plynová VTZ
Tlaková VTZ
Zdvihací VTZ


Ostatní žádosti


Poučení:
Podaná žádost bude zpracována pouze v případě jejího kompletního vyplnění. Dnem doručení žádosti je zahájeno správní řízení. V případě nekompletnosti žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků v žádosti (§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád). Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy, správní řízení bude zastaveno.
Vlastní šetření bude prováděno podle postupů a v termínech, odsouhlasených žadatelem a TIČR na základě podaného oznámení (případně vzájemné dohody).
Konečná fakturace bude provedena v souladu s ustanovením vyhlášky MPSV č. 398/2001 Sb., v platném znění a případných cestovních nákladů.
Odesláním žádosti žadatel potvrzuje souhlas s výše uvedeným.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru