Postup pro podání žádosti o vydání Oprávnění

Žádost o vydání Oprávnění k činnostem na vyhrazených technických zařízeních se podává prostřednictvím předepsaného formuláře, který je k dispozici na těchto webových stránkách v elektronické nebo listinné podobě.

Na základě přijetí žádosti o vydání Oprávnění se se žadatelem zkontaktuje inspektor z požadované pobočky a s žadatelem dojedná termín šetření a jeho rozsah. Dojednaný termín, rozsah a místo šetření písemně potvrdí inspektor žadateli spolu se stanovením předpokládané výše poplatku. Účtování je prováděno dle příslušných ustanovení vyhlášky o poplatcích č. 398/2001 Sb. v platném znění, včetně případných cestovních náhrad inspektora.

O každém provedeném šetření je vystaven zápis. Obsahem tohoto zápisu je zhodnocení výsledku šetření z hlediska splnění či nesplnění požadavků pro vydání Oprávnění. V případě kladného výsledku šetření odborné způsobilosti je žadateli vystaveno Oprávnění v rámci příslušného rozsahu, které obdrží poštou.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.