ZZ - Testové otázky

 

Testy pro písemnou část zkoušky - platné od 1.1.2022

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru